เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    กุหลาบอินทจักร สก452
(3) 1,
L1
 สก452
(3) 1,
L1
    สก320
(3) 2,
L1
    
    สกาวอินทรี       พก795
(1) 1,
L5
      
    สร้อยระย้า    สพ593
(1) 1,
L3
  สพ611
(3) 1,
L3
 สพ611
(3) 1,
L3
   
    เหลืองโคราช   สก351
(3) 2,
L1
  สก499
(1) 1,
L1
      
    เอื้องกุหลาบน่าน  สก415
(3) 1,
L1
 สก415
(3) 1,
L1
         
อังคาร    กุหลาบอินทจักร   สก459
(3) 1,
L1
         
    สกาวอินทรี       พก796
(1) 1,
L5
      
    สร้อยระย้า  สพ501
(3) 1,
L3
  สพ532
(3) 1,
L3
   
    เหลืองโคราช    สก301
(3) 2,
L1
         
พุธ    กุหลาบอินทจักร   สก459
(3) 2,
L1
         
    เหลืองโคราช     สก351
(3) 1,
L1
       
    เอื้องกุหลาบน่าน  สก415
(3) 2,
L1
 สก415
(3) 2,
L1
         
    เอื้องมัจฉานุ  สก311
(3) 1,
L1
 สก311
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    สร้อยระย้า สพ523
(3) 1,
L3
 สพ523
(3) 1,
L3
  สพ522
(3) 1,
L3
     
    สพ591
(1) 1,
L3
  สพ641
(3) 1,
L3
     
    เหลืองโคราช  สก301
(3) 1,
L1
 สก301
(3) 1,
L1
         
    เอื้องกุหลาบน่าน        สก304
(3) 1,
L1
 สก304
(3) 1,
L1
   
    เอื้องมัจฉานุ  สก311
(3) 2,
L1
 สก311
(3) 2,
L1
         
ศุกร์    กุหลาบอินทจักร  สก320
(3) 1,
L1
          
    สร้อยระย้า    กอ501
(3) 1,
L3
         
    เหลืองโคราช    สก301
(3) 2,
L1
         
    เอื้องมัจฉานุ  สก322
(3) 1,
L1
 สก322
(3) 1,
L1
         
เสาร์    กุหลาบอินทจักร            สก452
(3) 2,
L2
 
    สกาวอินทรี       สพ594
(1) 1,
L4
      
    สร้อยระย้า       สพ632
(3) 1,
L4
 สพ632
(3) 1,
L4
    
    เหลืองโคราช       สก301
(3) 3,
L2
 สก301
(3) 3,
L2
    
    เอื้องมัจฉานุ           สก311
(3) 3,
L2
 สก311
(3) 3,
L2
อาทิตย์    กุหลาบอินทจักร      สก320
(3) 3,
L2
     สก452
(3) 2,
L2
    สร้อยระย้า   สพ531
(3) 1,
L4
  สพ511
(3) 1,
L4
 สพ511
(3) 1,
L4
 สพ592
(1) 1,
L4
 
    เหลืองโคราช         สก351
(3) 3,
L2
   
    เอื้องกุหลาบน่าน       สก499
(1) 2,
L2
 สก316
(3) 1,
L2
 สก316
(3) 1,
L2
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47