เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ภาคพืชไร่
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    LAB ทางพืช     วส321
(3) 1,
L1
   
    ฟาร์มพืชไร่      พร191
(1) 1,
L1
  
        พร391
(1) 1,
L1
อังคาร    AGS 01 วส462
(3) 1,
L1
        
    ฟาร์มพืชไร่        พร250
(3) 1,
L1
พุธ    AGS 01   วส462
(3) 1,
L1
     
    ฟาร์มพืชไร่  พร291
(1) 1,
L1
      
พฤหัสบดี    ฟาร์มพืชไร่      พร351
(3) 2,
L1
  
       พร351
(3) 3,
L1
ศุกร์    LAB ทางพืช        วส432
(3) 1,
L1
เสาร์    LAB ทางพืช  วส472
(3) 1,
L1
      
    วส411
(3) 1,
L1
    
    ฟาร์มพืชไร่  พร411
(3) 1,
L1
    พร250
(3) 1,
L2
  พร291
(1) 2,
L1
      
อาทิตย์    LAB ทางพืช  วส324
(1) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47