เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารสุวรรณวาจกกิสิกิจ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    เรียนรวม 421     ธท160
(3) 1,
L1
 ธท311
(3) 1,
L1
 ธท240
(3) 1,
L1
    เรียนรวม 423        10700101
(3) 5,
L1
    
    เรียนรวม 427      พท450
(3) 1,
L1
 พท450
(3) 1,
L1
   
    เรียนรวม 429  พท437
(3) 1,
L1
  ธท240
(3) 1,
L1
 พท242
(3) 1,
L1
 พท242
(3) 1,
L1
 
อังคาร    เรียนรวม 421 ธท333
(3) 1,
L1
 ธท333
(3) 1,
L1
 10603100
(3) 1,
L1
 ธท241
(3) 1,
L1
 
    เรียนรวม 427   พท240
(3) 1,
L1
    ธท331
(3) 1,
L1
 ธท331
(3) 1,
L1
 
    เรียนรวม 429 พท345
(3) 1,
L1
 พท345
(3) 1,
L1
    พท100
(3) 1,
L1
 พท100
(3) 1,
L1
 
พุธ    เรียนรวม 421 ธท430
(3) 1,
L1
 ธท430
(3) 1,
L1
       
    เรียนรวม 427 พท244
(3) 1,
L1
 พท244
(3) 1,
L1
        
    เรียนรวม 429 พท344
(3) 1,
L1
 พท344
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    เรียนรวม 421  ธท233
(3) 1,
L1
 ธท230
(3) 1,
L1
 ธท234
(3) 1,
L1
  
    เรียนรวม 423        10700101
(3) 5,
L1
    
    เรียนรวม 427 พท340
(3) 1,
L1
 พท340
(3) 1,
L1
 พท310
(3) 1,
L1
 พท323
(3) 1,
L1
 พท323
(3) 1,
L1
 
    เรียนรวม 429 พท343
(3) 1,
L1
 พท343
(3) 1,
L1
    พท243
(3) 1,
L1
 พท243
(3) 1,
L1
 
ศุกร์    เรียนรวม 421 ธท201
(3) 1,
L1
 ธท201
(3) 1,
L1
  10603101
(3) 1,
L1
 ธท221
(3) 1,
L1
 ธท221
(3) 1,
L1
    เรียนรวม 427 พท460
(3) 1,
L1
 พท460
(3) 1,
L1
  ธท334
(3) 1,
L1
 ธท334
(3) 1,
L1
  
    เรียนรวม 429   พท210
(3) 1,
L1
  พท241
(3) 1,
L1
 พท241
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47