เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    ศร201_1 ศท021
(3) 1,
L1
 กจ210
(3) 1,
L1
 คศ100
(3) 5,
L1
  วท101
(3) 3,
L1
 วท102
(3) 1,
L1
 
 ศท022
(3) 7,
L1
         
    ศร201_2 ศท304
(3) 1,
L1
 ศท014
(3) 3,
L1
  ศท304
(3) 3,
L1
 ผษ101
(3) 1,
L1
    ศร204 ศท021
(3) 2,
L1
 ศท022
(3) 9,
L1
 ศท022
(3) 8,
L1
  ศท021
(3) 6,
L1
 ศท021
(3) 4,
L1
  
    ศร301 พง100
(3) 1,
L1
  10200504
(3) 1,
L1
    ผษ101
(3) 2,
L1
    ศร302   ศท012
(3) 2,
L1
 ศท021
(3) 10,
L1
  10700106
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 10,
L1
 ศท022
(3) 3,
L1
 
        10700102
(3) 1,
L1
  
    ศร303 ศท141
(3) 6,
L1
 ศท141
(3) 19,
L1
  ศท245
(3) 3,
L1
   
    ศร304 ศท014
(3) 2,
L1
  ศท021
(3) 7,
L1
  ศท021
(3) 5,
L1
    
    ศร305 ศท141
(3) 7,
L1
 ศท141
(3) 20,
L1
  ศท245
(3) 4,
L1
 ศท245
(3) 23,
L1
 
    ศร306 ศท013
(3) 2,
L1
  ศท012
(3) 10,
L1
  ศท014
(3) 4,
L1
   
    ศร401 คศ100
(3) 3,
L1
 ศท012
(3) 7,
L1
 สต301
(3) 1,
L1
  ศท104
(3) 2,
L1
    
    ศร402 ศท141
(3) 8,
L1
 ศท141
(3) 21,
L1
  ศท031
(3) 10,
L1
 ศท031
(3) 11,
L1
 
    ศร403 ศท012
(3) 1,
L1
  ศท141
(3) 11,
L1
  ศท305
(3) 1,
L1
   ศท104
(3) 1,
L1
 
    ห้องคอม A   ศป242
(1) 3,
L1
      
    ห้องคอม B ศป241
(1) 2,
L1
 ศป242
(1) 2,
L1
      
    ห้องคอม C ศป241
(1) 1,
L1
 ศป242
(1) 1,
L1
      
อังคาร    ศร201_1 ศท011
(3) 1,
L1
 ศท011
(3) 2,
L1
 บธ201
(3) 1,
L1
  วอ101
(3) 1,
L1
  วท102
(3) 2,
L1
 
    ศร201_2 ศท014
(3) 1,
L1
 ศท304
(3) 2,
L1
  กจ202
(3) 1,
L1
 บธ201
(3) 2,
L1
  
    ศร204 พง100
(3) 2,
L1
 ศท022
(3) 12,
L1
 ศท022
(3) 11,
L1
  ศท012
(3) 12,
L1
  ศท031
(3) 32,
L1
 
    ศร301 10201200
(3) 1,
L1
 บธ201
(3) 3,
L1
   ศท021
(3) 8,
L1
    
    ศร302 ศท012
(3) 5,
L1
 บธ302
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 4,
L1
  ศท012
(3) 11,
L1
 ศท021
(3) 3,
L1
  
    ศร303 ศท142
(3) 16,
L1
 ศท245
(3) 15,
L1
  ศท245
(3) 22,
L1
   
    ศร304 ศท141
(3) 43,
L1
 10700302
(3) 4,
L1
      
    ศร305 ศท142
(3) 15,
L1
 ศป341
(3) 2,
L1
  ศท245
(3) 5,
L1
 ศท245
(3) 2,
L1
 
    ศร306 ศท012
(3) 4,
L1
 10700101
(3) 2,
L1
 ศท104
(3) 3,
L1
  10202101
(3) 1,
L1
 10202101
(3) 2,
L1
  
    ศร401 10400407
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 5,
L1
      ศท011
(3) 3,
L1
 
   10700102
(3) 2,
L1
       
    ศร402 ศท142
(3) 14,
L1
 ศท031
(3) 21,
L1
  ศท031
(3) 30,
L1
 ศท031
(3) 29,
L1
 
    ศร403 ศท012
(3) 6,
L1
 ศท012
(3) 8,
L1
 คศ100
(3) 3,
L1
  คศ100
(3) 1,
L1
 ศท302
(3) 3,
L1
  
    ห้องคอม B      ศป243
(1) 2,
L1
   
    ห้องคอม C      ศป243
(1) 1,
L1
   
พุธ    ศร201_1  กจ413
(3) 1,
L1
      
    ศร201_2  บช491
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี    ศร201_1 ศท022
(3) 7,
L1
 กจ210
(3) 1,
L1
 คศ100
(3) 5,
L1
  วท101
(3) 3,
L1
 วท102
(3) 1,
L1
 
 ศท021
(3) 1,
L1
         
    ศร201_2 ศท304
(3) 1,
L1
 ศท014
(3) 3,
L1
  ศท304
(3) 3,
L1
 ผษ101
(3) 4,
L1
    ศร204 ศท021
(3) 2,
L1
 ศท022
(3) 9,
L1
 ศท022
(3) 8,
L1
  ศท021
(3) 6,
L1
 ศท021
(3) 4,
L1
  
    ศร301 พง100
(3) 1,
L1
  10200504
(3) 1,
L1
    ผษ101
(3) 5,
L1
    ศร302   ศท012
(3) 2,
L1
 ศท021
(3) 10,
L1
  10700106
(3) 1,
L1
 10700102
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 3,
L1
 
        ศท022
(3) 10,
L1
  
    ศร303 ศท141
(3) 6,
L1
 ศท141
(3) 19,
L1
  ศท245
(3) 3,
L1
 ศท013
(3) 24,
L1
 
    ศร304 ศท014
(3) 2,
L1
  ศท021
(3) 7,
L1
  ศท021
(3) 5,
L1
    
    ศร305 ศท141
(3) 7,
L1
 ศท141
(3) 20,
L1
  ศท245
(3) 4,
L1
 ศท245
(3) 23,
L1
 
    ศร306 พง101
(3) 1,
L1
 ศท012
(3) 10,
L1
  ศท014
(3) 4,
L1
   
    ศร401 คศ100
(3) 3,
L1
 ศท012
(3) 7,
L1
 สต301
(3) 1,
L1
  ศท104
(3) 2,
L1
    
    ศร402 ศท141
(3) 8,
L1
 ศท141
(3) 21,
L1
  ศท031
(3) 10,
L1
 ศท031
(3) 11,
L1
 
    ศร403 ศท012
(3) 1,
L1
  ศท141
(3) 11,
L1
  ศท305
(3) 1,
L1
   ศท104
(3) 1,
L1
 
ศุกร์    ศร201_1 ศท011
(3) 1,
L1
 ศท011
(3) 2,
L1
 บธ201
(3) 1,
L1
  วอ101
(3) 1,
L1
  วท102
(3) 2,
L1
 
    ศร201_2 ศท014
(3) 1,
L1
 ศท304
(3) 2,
L1
  กจ202
(3) 1,
L1
 บธ201
(3) 2,
L1
  
    ศร204 พง100
(3) 2,
L1
 ศท022
(3) 12,
L1
 ศท022
(3) 11,
L1
  ศท012
(3) 12,
L1
  ศท031
(3) 32,
L1
 
    ศร301 10201200
(3) 1,
L1
 บธ201
(3) 3,
L1
   ศท021
(3) 8,
L1
    
    ศร302 ศท012
(3) 5,
L1
 บธ302
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 4,
L1
  ศท012
(3) 11,
L1
 ศท021
(3) 3,
L1
  
    ศร303 ศท142
(3) 16,
L1
 ศท245
(3) 15,
L1
  ศท245
(3) 22,
L1
   
    ศร304 ศท141
(3) 43,
L1
 10700302
(3) 4,
L1
      
    ศร305 ศท142
(3) 15,
L1
 ศป341
(3) 2,
L1
  ศท245
(3) 5,
L1
 ศท245
(3) 2,
L1
 
    ศร306 ศท012
(3) 4,
L1
 10700101
(3) 2,
L1
 ศท104
(3) 3,
L1
  10202101
(3) 1,
L1
 10202101
(3) 2,
L1
  
    ศร401 10400407
(3) 1,
L1
 10700102
(3) 2,
L1
      ศท011
(3) 3,
L1
 
   ศท022
(3) 5,
L1
       
    ศร402 ศท142
(3) 14,
L1
 ศท031
(3) 21,
L1
  ศท031
(3) 30,
L1
 ศท031
(3) 29,
L1
 
    ศร403 ศท012
(3) 6,
L1
 ศท012
(3) 8,
L1
 คศ100
(3) 3,
L1
  คศ100
(3) 1,
L1
 ศท302
(3) 3,
L1
  
    ห้องคอม A      สศ420
(3) 1,
L1
 สศ420
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47