เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารปฏิบัติการรวมทางพืช
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    PT105       วส213
(3) 1,
L1
    
    PT106  พส457
(3) 3,
L1
    พส420
(3) 1,
L1
     
  พส457
(3) 2,
L1
    พส420
(3) 2,
L1
     
  พส457
(3) 1,
L1
          
   พส457
(3) 4,
L1
         
    พส430
(3) 1,
L1
        
    พส430
(3) 3,
L1
        
    พส430
(3) 2,
L1
        
    PT118  พร351
(3) 1,
L1
  พร250
(3) 1,
L1
        
  พร351
(3) 2,
L1
          
  พร351
(3) 3,
L1
          
    PT210    พร441
(3) 1,
L1
  พร441
(3) 1,
L1
    
    PT212A  พร450
(3) 1,
L1
 พร450
(3) 1,
L1
 พร430
(3) 1,
L1
     
    PT212B  วส312
(3) 1,
L1
          
    PT401    รพ450
(3) 1,
L1
        
    PT412 กฏ430
(3) 1,
L1
 อพ499
(1) 2,
L1
 วพ450
(3) 1,
L1
  วพ360
(3) 1,
L1
 รพ403
(3) 1,
L1
   
    PT420   วพ320
(3) 1,
L1
    วพ450
(3) 1,
L1
  
    ปฏิบัติการพืชสวน         พส457
(3) 2,
L1
  
อังคาร    AG02          พร510
(3) 1,
L3
  
    PT105    วส213
(3) 1,
L1
    วส341
(3) 1,
L1
  
    PT106  พส201
(3) 2,
L1
    กฏ453
(3) 1,
L1
   กฏ200
(3) 1,
L1
  พส201
(3) 3,
L1
    กฏ453
(3) 1,
L1
     
  พส201
(3) 1,
L1
    อพ453
(3) 1,
L1
     
       อพ453
(3) 2,
L1
     
    PT118  รพ301
(3) 2,
L1
       พร471
(3) 1,
L1
  
  รพ301
(3) 1,
L1
          
    PT209       พร510
(3) 1,
L3
 พร452
(3) 1,
L1
 
    PT210      พร440
(3) 2,
L1
     
    PT212A  พร430
(3) 2,
L1
      พร410
(3) 1,
L1
 พร411
(3) 1,
L1
 
    PT212B    วส312
(3) 1,
L1
       
    PT301       พส423
(3) 1,
L1
 พส423
(3) 1,
L1
  
    PT302         พส430
(3) 2,
L1
  
    PT412  อพ499
(1) 1,
L1
 วพ320
(3) 1,
L1
 รพ300
(4) 1,
L1
  กฏ300
(4) 2,
L1
  กฏ450
(3) 1,
L1
   
     รพ300
(4) 2,
L1
  กฏ300
(4) 1,
L1
      
    PT420      วพ300
(4) 1,
L1
     
    ปฏิบัติการพืชสวน         พส201
(3) 1,
L1
  
         พส457
(3) 3,
L1
  
พุธ    PT105  วส431
(3) 1,
L1
          
    PT106     พส446
(3) 1,
L1
    กฏ200
(3) 2,
L1
     พส191
(1) 1,
L1
      
    PT118  พร351
(3) 1,
L1
         
    PT209   พร499
(1) 1,
L1
       พร421
(3) 1,
L1
  
    PT212A  พร352
(3) 1,
L1
 พร352
(3) 1,
L1
       
    PT401  รพ403
(3) 1,
L1
 รพ300
(4) 2,
L1
      
    PT412  วพ300
(4) 1,
L1
  วพ440
(3) 1,
L1
        
    PT420  กฏ300
(4) 1,
L1
       วพ440
(3) 1,
L1
    ห้องประชุม_ฟาร์ม   วส111
(1) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    PT105  วส341
(3) 1,
L1
     วส431
(3) 1,
L1
   
    PT106  พส446
(3) 1,
L1
         วพ361
(3) 1,
L1
            วพ361
(3) 3,
L1
            วพ361
(3) 2,
L1
    PT118     พร250
(3) 1,
L1
      กฏ200
(3) 3,
L1
    PT209    พร440
(3) 1,
L1
      พร421
(3) 1,
L1
  
    พร440
(3) 2,
L1
        
    PT210       พร440
(3) 1,
L1
    
    PT212A  พร430
(3) 2,
L1
     พร430
(3) 1,
L1
  
    PT212B      วส321
(3) 1,
L1
      
    PT302         พส430
(3) 3,
L1
  
    PT307    พส351
(3) 1,
L1
        
    พส351
(3) 2,
L1
        
    PT401  รพ300
(4) 1,
L1
         
    PT412 กฏ452
(3) 1,
L1
 วพ363
(3) 1,
L1
 กฏ472
(3) 1,
L1
   รพ470
(3) 1,
L1
   
    PT420        วพ360
(3) 1,
L1
   
    ปฏิบัติการพืชสวน         พส457
(3) 1,
L1
  
         พส201
(3) 2,
L1
  
ศุกร์    PT118       พร455
(3) 1,
L1
 พร455
(3) 1,
L1
  
    PT209         พร471
(3) 1,
L1
  
    PT212A       พร410
(3) 1,
L1
    
    PT212B  วส472
(3) 1,
L1
  วส432
(3) 1,
L1
       
    PT301   พส443
(3) 1,
L1
   พส443
(3) 1,
L1
    
    PT302         พส430
(3) 1,
L1
  
    PT312   พส351
(3) 1,
L1
        
    PT401  รพ411
(3) 1,
L1
   รพ470
(3) 1,
L1
    
    PT412  วพ300
(4) 1,
L1
  อพ499
(1) 3,
L1
 รพ300
(4) 2,
L1
  กฏ300
(4) 1,
L1
   รพ411
(3) 1,
L1
  
     รพ300
(4) 1,
L1
  กฏ300
(4) 2,
L1
      
    PT420         กฏ300
(4) 2,
L1
  
    ปฏิบัติการพืชสวน         พส201
(3) 3,
L1
  
เสาร์    PT105  วส463
(3) 1,
L1
    วส463
(3) 1,
L1
    
   วส411
(3) 1,
L1
   วส497
(1) 1,
L1
      
    PT209       พร250
(3) 1,
L2
     
    PT210    พร451
(3) 1,
L1
  พร451
(3) 1,
L1
    
    PT301   พส423
(3) 2,
L1
 พส423
(3) 2,
L1
      
    PT312   พส351
(3) 2,
L1
        
    PT412 รพ301
(3) 1,
L2
           
    PT420   วพ361
(3) 1,
L1
  วพ361
(3) 2,
L1
    
       วพ361
(3) 3,
L1
    
อาทิตย์    PT105  วส463
(3) 2,
L1
    วส463
(3) 2,
L1
    
    PT412 กฏ453
(3) 1,
L2
  กฏ471
(3) 1,
L1
   กฏ471
(3) 1,
L1
   
    PT420   กฏ453
(3) 1,
L2
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47