เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารจุฬาภรณ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    3102 คม250
(3) 2,
L1
 คม100
(3) 2,
L1
  คม320
(3) 1,
L1
      
 คม250
(3) 4,
L1
 คม100
(3) 6,
L1
        
 คม250
(3) 1,
L1
 คม100
(3) 7,
L1
        
 คม250
(3) 5,
L1
 คม100
(3) 3,
L1
        
 คม250
(3) 6,
L1
 คม100
(3) 1,
L1
        
 คม250
(3) 7,
L1
 คม100
(3) 4,
L1
        
 คม250
(3) 3,
L1
 คม100
(3) 8,
L1
        
   คม100
(3) 5,
L1
        
    3103 สต203
(3) 6,
L1
 สต203
(3) 4,
L1
 สต312
(3) 3,
L1
  สต204
(3) 3,
L1
 สต204
(3) 4,
L1
    
    3210   พธ240
(3) 1,
L1
 คอ464
(3) 1,
L1
        
    3211 คอ441
(3) 1,
L1
 คอ361
(3) 1,
L1
        คอ351
(3) 1,
L1
 
   คอ210
(3) 1,
L1
        
    3303        ชว330
(3) 1,
L1
  
    3403 A        คม100
(3) 2,
L1
  
    3404 A        คม100
(3) 3,
L1
  
    3407        คม321
(1) 2,
L1
  
    3408    คม102
(1) 1,
L1
      
    3409        คม106
(1) 7,
L1
  
อังคาร    3102 คม100
(3) 12,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
 พธ340
(3) 8,
L1
  คม250
(3) 13,
L1
     
 คม100
(3) 11,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
 พธ340
(3) 9,
L1
  คม250
(3) 8,
L1
     
 คม100
(3) 16,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
 พธ340
(3) 7,
L1
  คม250
(3) 9,
L1
     
 คม100
(3) 9,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 10,
L1
  คม250
(3) 10,
L1
     
 คม100
(3) 13,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
 ชว340
(3) 1,
L1
  คม250
(3) 11,
L1
     
 10303100
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 12,
L1
  คม250
(3) 12,
L1
     
 คม100
(3) 14,
L1
 พธ340
(3) 15,
L1
 พธ340
(3) 11,
L1
        
 คม100
(3) 15,
L1
 พธ340
(3) 13,
L1
         
 คม100
(3) 10,
L1
 พธ340
(3) 14,
L1
         
    3103 สต301
(3) 4,
L1
 สต323
(3) 1,
L1
 สต312
(3) 2,
L1
  10304204
(3) 1,
L1
 10304203
(3) 2,
L1
    
      10304203
(3) 1,
L1
      
    3104   คศ223
(3) 1,
L1
   คศ238
(3) 1,
L1
      
    3211   คอ311
(3) 1,
L1
         
    3303        ชว330
(3) 2,
L1
  
    3310  ชว251
(3) 1,
L1
          
    3402        คอ442
(1) 1,
L1
  
    3403 A    คม100
(3) 14,
L1
  คม100
(3) 1,
L1
  
    3403 B    คม100
(3) 15,
L1
  คม100
(3) 7,
L1
  
    3404 A    คม100
(3) 17,
L1
  คม100
(3) 8,
L1
  
    3404 B    คม100
(3) 16,
L1
  คม100
(3) 9,
L1
  
        10303100
(3) 1,
L1
  
    3409    คม106
(1) 4,
L1
  คม106
(1) 1,
L1
  
    Labอาคารจุฬาฯ        วศ441
(3) 1,
L1
    
พุธ    3211 คอ361
(3) 1,
L1
 คอ491
(1) 1,
L1
        
    3303 ชว330
(3) 4,
L1
 ชว330
(3) 3,
L1
      
    3402  คอ210
(3) 1,
L1
        
    3403 A คม100
(3) 22,
L1
 คม100
(3) 4,
L1
      
    3403 B คม100
(3) 23,
L1
 คม100
(3) 13,
L1
      
    3404 A คม100
(3) 24,
L1
 คม100
(3) 11,
L1
      
    3409 คม106
(1) 8,
L1
 คม106
(1) 9,
L1
      
พฤหัสบดี    3102      คม320
(3) 1,
L1
      
    3103 สต203
(3) 6,
L1
 สต203
(3) 4,
L1
 สต312
(3) 3,
L1
  สต204
(3) 3,
L1
 สต204
(3) 4,
L1
    
    3210   พธ240
(3) 1,
L1
 คอ464
(3) 1,
L1
        
    3211 คอ441
(3) 1,
L1
       คอ314
(2) 1,
L1
  คอ351
(3) 1,
L1
 
    3303        ชว330
(3) 5,
L1
  
    3403 A    คม100
(3) 12,
L1
  คม100
(3) 6,
L1
  
    3404 A    คม100
(3) 10,
L1
  คม100
(3) 5,
L1
  
    3407        คม324
(1) 1,
L1
  
    3408    คม102
(1) 2,
L1
      
    3409 คม106
(1) 3,
L1
         
ศุกร์    3102 คม100
(3) 21,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 9,
L1
  คม250
(3) 14,
L1
     
 คม100
(3) 22,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
 พธ340
(3) 8,
L1
  คม250
(3) 15,
L1
     
 คม100
(3) 23,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
 พธ340
(3) 7,
L1
  คม250
(3) 16,
L1
     
 คม100
(3) 17,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
 พธ340
(3) 12,
L1
  คม250
(3) 17,
L1
     
 คม100
(3) 18,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
 พธ340
(3) 11,
L1
  คม250
(3) 18,
L1
     
 คม100
(3) 19,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 10,
L1
        
 คม100
(3) 20,
L1
 พธ340
(3) 15,
L1
 ชว340
(3) 1,
L1
        
 คม100
(3) 24,
L1
 พธ340
(3) 13,
L1
         
   พธ340
(3) 14,
L1
         
    3103 สต301
(3) 4,
L1
 สต323
(3) 1,
L1
 สต312
(3) 2,
L1
  10304203
(3) 1,
L1
 10304203
(3) 2,
L1
    
      10304204
(3) 1,
L1
      
    3104   คศ223
(3) 1,
L1
   คศ238
(3) 1,
L1
      
    3211   คอ311
(3) 1,
L1
         
    3310  ชว251
(3) 1,
L1
          
    3403 A    คม100
(3) 21,
L1
  คม240
(3) 1,
L1
  
    3403 B    คม100
(3) 19,
L1
      
    3404 A    คม100
(3) 18,
L1
      
    3404 B    คม100
(3) 20,
L1
      
    3407    คม321
(1) 1,
L1
      
    3409 คม106
(1) 6,
L1
 คม106
(1) 5,
L1
  คม106
(1) 2,
L1
  
    Labอาคารจุฬาฯ  วศ442
(3) 1,
L1
         
เสาร์    3402  คอ352
(1) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47