เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    SAS301 รป337
(3) 1,
L1
 รศ212
(3) 2,
L1
      
    SAS302   รศ201
(3) 1,
L1
  รป242
(3) 1,
L1
 รป242
(3) 2,
L1
 
    SAS303 รศ321
(3) 1,
L1
 รศ321
(3) 2,
L1
  รป441
(3) 1,
L1
 รป441
(3) 1,
L1
 รป441
(3) 2,
L1
 รป441
(3) 2,
L1
 
    SAS304 รศ331
(3) 2,
L1
  รศ331
(3) 1,
L1
   รป341
(3) 1,
L1
 รป341
(3) 2,
L1
 
    SAS305 รศ329
(3) 1,
L1
 รศ423
(3) 1,
L1
  รศ411
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 2,
L1
 รศ411
(3) 2,
L1
 
    SAS306 รป444
(3) 1,
L1
 รป431
(3) 1,
L1
  รศ328
(3) 1,
L1
  รศ421
(3) 1,
L1
  
      รศ319
(3) 1,
L1
   
    SAS307 รป311
(3) 3,
L1
 รป321
(3) 4,
L1
   รป321
(3) 2,
L1
  รป351
(3) 1,
L1
 
 รป321
(3) 3,
L1
  รป311
(3) 4,
L1
  รป351
(3) 2,
L1
 รป321
(3) 1,
L1
  
    SAS308 รป314
(3) 1,
L1
 รป315
(3) 1,
L1
      
    สิงห์ปราชญ์ รศ101
(3) 1,
L1
 รศ101
(3) 2,
L1
  รศ101
(3) 3,
L1
   
    สิงห์พลิน รป151
(3) 1,
L1
 กช321
(3) 3,
L1
  กช321
(3) 1,
L1
   
    สิงหรา บศ714
(3) 1,
L5
 บศ714
(3) 1,
L5
      
อังคาร    SAS301 รป212
(3) 2,
L1
 รป212
(3) 1,
L1
  รป432
(3) 1,
L1
   
    SAS302 รศ201
(3) 4,
L1
 รศ201
(3) 3,
L1
    รศ324
(3) 1,
L1
  
    SAS303 รศ428
(3) 1,
L1
 รศ202
(3) 1,
L1
  รป232
(1) 1,
L1
 รศ202
(3) 2,
L1
 
    SAS304 รป321
(3) 1,
L1
  รป311
(3) 2,
L1
  รศ212
(3) 1,
L1
   
 รป311
(3) 1,
L1
 รป321
(3) 2,
L1
       
    SAS305 รศ423
(3) 1,
L1
 รศ414
(3) 1,
L1
  รศ201
(3) 2,
L1
   
 รศ426
(3) 1,
L1
 รศ424
(3) 1,
L1
      
    SAS306 รศ429
(3) 1,
L1
  รศ335
(3) 1,
L1
       
 รศ333
(3) 1,
L1
 รศ431
(3) 1,
L1
       
    SAS307 รป411
(3) 1,
L1
 รป411
(3) 2,
L1
    รป443
(3) 1,
L1
 
    SAS308 รป311
(3) 2,
L1
 รป311
(3) 1,
L1
    รป337
(3) 2,
L1
 
    สิงห์ปราชญ์ รป141
(3) 2,
L1
  รป141
(3) 1,
L1
   รศ213
(3) 1,
L1
 รป141
(3) 3,
L1
  
    สิงห์พลิน รศ141
(3) 1,
L1
 รศ141
(3) 2,
L1
  กช321
(3) 4,
L1
 รป332
(3) 1,
L1
 
    สิงหรา บศ795
(1) 1,
L5
 บศ796
(1) 1,
L5
      
พุธ    SAS301  รศ215
(3) 1,
L1
      
    SAS303    พง436
(3) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    SAS301 รป337
(3) 1,
L1
 รศ212
(3) 2,
L1
      
    SAS302   รศ201
(3) 1,
L1
  รป242
(3) 1,
L1
 รป242
(3) 2,
L1
 
    SAS303 รศ321
(3) 1,
L1
 รศ321
(3) 2,
L1
  รป441
(3) 1,
L1
 รป441
(3) 2,
L1
 
    SAS304 รศ331
(3) 2,
L1
  รศ331
(3) 1,
L1
   รป341
(3) 1,
L1
 รป341
(3) 2,
L1
 
    SAS305 รศ329
(3) 1,
L1
 รศ423
(3) 1,
L1
  รศ411
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 2,
L1
 
    SAS306 รป444
(3) 1,
L1
 รป431
(3) 1,
L1
  รศ319
(3) 1,
L1
 รศ421
(3) 1,
L1
  
      รศ328
(3) 1,
L1
    
    SAS307 รป311
(3) 3,
L1
 รป311
(3) 4,
L1
  รป321
(3) 2,
L1
  รป321
(3) 1,
L1
  
 รป321
(3) 3,
L1
  รป321
(3) 4,
L1
   รป351
(3) 2,
L1
 รป351
(3) 1,
L1
 
    SAS308 รป314
(3) 1,
L1
 รป315
(3) 1,
L1
      
    สิงห์ปราชญ์ รศ101
(3) 1,
L1
 รศ101
(3) 2,
L1
  รศ101
(3) 3,
L1
   
    สิงห์พลิน รป151
(3) 1,
L1
 กช321
(3) 3,
L1
  กช321
(3) 1,
L1
   
    สิงหรา   บศ793
(1) 1,
L5
      
ศุกร์    SAS301 รป212
(3) 2,
L1
 รป212
(3) 1,
L1
  รป432
(3) 1,
L1
   
    SAS302 รศ201
(3) 4,
L1
 รศ201
(3) 3,
L1
  รศ201
(3) 2,
L1
 รศ324
(3) 1,
L1
  
    SAS303 รศ428
(3) 1,
L1
 รศ202
(3) 1,
L1
  รป232
(1) 2,
L1
 รศ202
(3) 2,
L1
 
    SAS304 รป311
(3) 1,
L1
 รป321
(3) 2,
L1
   รศ212
(3) 1,
L1
   
 รป321
(3) 1,
L1
  รป311
(3) 2,
L1
      
    SAS305 รศ423
(3) 1,
L1
 รศ424
(3) 1,
L1
      
 รศ426
(3) 1,
L1
 รศ414
(3) 1,
L1
      
    SAS306 รศ333
(3) 1,
L1
 รศ431
(3) 1,
L1
       
 รศ429
(3) 1,
L1
  รศ335
(3) 1,
L1
       
    SAS307 รป411
(3) 1,
L1
 รป411
(3) 2,
L1
    รป443
(3) 1,
L1
 
    SAS308 รป311
(3) 2,
L1
 รป311
(3) 1,
L1
    รป337
(3) 2,
L1
 
    สิงห์ปราชญ์ รป141
(3) 2,
L1
  รป141
(3) 1,
L1
   รศ213
(3) 1,
L1
 รป141
(3) 3,
L1
  
    สิงห์พลิน รศ141
(3) 1,
L1
 รศ141
(3) 2,
L1
  กช321
(3) 4,
L1
 รป332
(3) 1,
L1
 
เสาร์    สิงห์คำรณ  ศป641
(3) 1,
L4
  รป511
(3) 1,
L4
 
    สิงหนาท รป542
(3) 1,
L4
 รป542
(3) 1,
L4
  รป661
(3) 1,
L4
 รป661
(3) 1,
L4
 รป593
(1) 1,
L4
อาทิตย์    สิงห์คำรณ รป501
(3) 1,
L4
  รป541
(3) 1,
L4
 
    สิงหนาท รป663
(3) 1,
L4
 รป663
(3) 1,
L4
  รป614
(3) 1,
L4
 รป614
(3) 1,
L4
 รป593
(1) 1,
L4

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47