เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคาร 75 ปี (คณะสารสนเทศแลการสื่อสาร)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    DC106 สด384
(3) 2,
L1
  สด383
(3) 2,
L1
    
      สด282
(3) 3,
L1
    
      สด201
(3) 1,
L1
    
      สด281
(3) 4,
L1
    
      สด281
(3) 3,
L1
    
      สด103
(3) 3,
L1
    
      สด101
(3) 1,
L1
    
อังคาร    DC106 สด314
(3) 1,
L1
  สด281
(3) 1,
L1
    
 สด283
(3) 2,
L1
    สด103
(3) 1,
L1
    
 สด314
(3) 2,
L1
  สด102
(3) 3,
L1
    
 สด315
(3) 1,
L1
 สด315
(3) 1,
L1
  สด101
(3) 2,
L1
    
      สด201
(3) 2,
L1
    
      สด315
(3) 2,
L1
      
      สด383
(3) 1,
L1
    
      สด282
(3) 4,
L1
    
        สด315
(3) 2,
L1
    
    IC 204   สด101
(3) 4,
L1
         
พุธ    DC106 สด382
(3) 1,
L1
  สด382
(3) 2,
L1
    
    บรรยาย 2 สด481
(3) 1,
L1
  สด482
(3) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    DC106 สด301
(3) 2,
L1
  สด201
(3) 3,
L1
    
 สด283
(3) 2,
L1
    สด283
(3) 4,
L1
    
      สด101
(3) 3,
L1
    
      สด384
(3) 1,
L1
    
ศุกร์    DC106      สด283
(3) 1,
L1
 สด318
(3) 2,
L1
      สด103
(3) 2,
L1
    
      สด301
(3) 1,
L1
    
      สด283
(3) 3,
L1
    
      สด282
(3) 2,
L1
    
    IC 204   สด101
(3) 4,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47