เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    Lab Workshop         พพ234
(3) 1,
L1
 
    Lab คอมพิวเตอร์      พพ120
(1) 2,
L1
      
    RE 120 พพ243
(3) 2,
L1
    พง411
(3) 2,
L1
     พพ231
(1) 1,
L1
    RE 301 พง511
(3) 1,
L3
 พง511
(3) 1,
L3
  พง501
(3) 1,
L3
 พง501
(3) 1,
L3
 พง591
(1) 1,
L3
 
    RE 302 พง436
(3) 1,
L1
     พง501
(3) 2,
L3
    พง592
(1) 1,
L3
 
    RE 303            พง593
(1) 1,
L3
 
    RE 601 พง301
(3) 1,
L1
      พพ220
(3) 1,
L1
 พง201
(3) 1,
L1
  
            พง594
(1) 1,
L3
 
    RE 602 พพ116
(3) 1,
L1
 พพ241
(3) 2,
L1
    พพ220
(3) 2,
L1
    
    RE 603   พพ221
(3) 1,
L1
     พง202
(3) 1,
L1
   
    RE 604 พง201
(3) 1,
L1
 พง411
(3) 1,
L1
  พง301
(3) 1,
L1
      
    TPA      พพ132
(1) 1,
L1
      
อังคาร    RE 301      พง426
(3) 1,
L1
 พง426
(3) 1,
L1
 พง201
(3) 1,
L1
 
    RE 302 พง502
(3) 1,
L3
   พง425
(3) 1,
L1
 พง425
(3) 1,
L1
    
    RE 601 พพ220
(3) 1,
L1
    พง541
(3) 1,
L3
 พง541
(3) 1,
L3
    
    RE 602 พพ220
(3) 2,
L1
 พพ116
(3) 2,
L1
    พพ116
(3) 1,
L1
  พพ232
(1) 2,
L1
   
    RE 603 พง312
(3) 1,
L1
      พพ122
(3) 2,
L1
 พพ232
(1) 1,
L1
   
    RE 604 พง412
(3) 1,
L1
   พง412
(3) 2,
L1
      
    อาธีน่า พพ100
(3) 1,
L1
 พพ100
(3) 1,
L1
  พพ102
(3) 1,
L1
 พพ102
(3) 1,
L1
     
พุธ    Lab คอมพิวเตอร์ พง102
(2) 1,
L1
 พง102
(2) 1,
L1
          
    RE 120    พง391
(1) 1,
L1
         
    RE 301 พง422
(3) 1,
L1
 พง422
(3) 1,
L1
         
    RE 302 พง532
(3) 1,
L3
 พง532
(3) 1,
L3
         
    RE 601 พง310
(3) 1,
L1
           
    RE 602 พพ241
(3) 1,
L1
 พพ116
(3) 2,
L1
          
    RE 603 พพ221
(3) 2,
L1
  พพ122
(3) 1,
L1
         
    RE 604 พง411
(3) 1,
L1
           
    อาธีน่า พพ101
(3) 1,
L1
 พพ101
(3) 1,
L1
          
พฤหัสบดี    Lab Workshop     พพ121
(1) 4,
L1
       
    Lab คอมพิวเตอร์     พพ120
(1) 1,
L1
       
    RE 120 พพ243
(3) 1,
L1
     พง411
(3) 2,
L1
 พง492
(3) 1,
L1
 
    RE 301   พง510
(3) 1,
L3
 พง510
(3) 1,
L3
       
    RE 601 พพ122
(3) 2,
L1
 พพ122
(3) 1,
L1
       พพ232
(1) 2,
L1
  
    RE 602 พง412
(3) 1,
L1
 พง412
(3) 2,
L1
    พพ241
(3) 1,
L1
  พพ232
(1) 1,
L1
  
    RE 603      พง312
(3) 1,
L1
      
        พพ221
(3) 2,
L1
    
    RE 604 พง311
(3) 1,
L1
 พง204
(3) 1,
L1
    พง202
(3) 1,
L1
     
ศุกร์    Lab Workshop พพ121
(1) 1,
L1
  พพ121
(1) 2,
L1
 พพ121
(1) 3,
L1
 พพ234
(3) 1,
L1
    Lab คอมพิวเตอร์ พพ120
(1) 4,
L1
  พพ120
(1) 3,
L1
 พพ120
(1) 5,
L1
    
    RE 120 พพ243
(3) 2,
L1
    พง491
(1) 1,
L1
     
    RE 120-2       พง491
(1) 2,
L1
     
    RE 301 พง427
(3) 1,
L1
 พง427
(3) 1,
L1
  พง531
(3) 1,
L3
 พง531
(3) 1,
L3
   
    RE 302 พง220
(3) 1,
L1
 พง220
(3) 1,
L1
         
    RE 303 พง432
(3) 1,
L1
 พง432
(3) 1,
L1
         
    RE 601      พง311
(3) 1,
L1
      
    RE 602 พพ241
(3) 2,
L1
     พพ221
(3) 1,
L1
    
    RE 603 พง310
(3) 1,
L1
      พพ243
(3) 1,
L1
    
    RE 604 พง201
(3) 1,
L1
           
เสาร์    RE 120 พง492
(3) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47