เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    105 : 801    ฟส102
(3) 4,
L1
        
    107 : 801       กช324
(3) 1,
L1
     
    113 : 801    ศท241
(3) 1,
L1
        
    114 : 801  รบ412
(3) 1,
L1
 ศท245
(3) 1,
L1
        
    115 : 801  กช231
(3) 1,
L1
 กช322
(3) 1,
L1
  ทท200
(3) 1,
L1
   ศป161
(3) 1,
L1
  
    201 : 801       ปม531
(3) 1,
L3
     
    207 : 801  สต300
(3) 1,
L1
  สต204
(3) 1,
L1
  กช205
(3) 1,
L1
 กช414
(3) 1,
L1
   
    208 : 801  ศท031
(3) 1,
L1
          
    302/2 : 801  ศท141
(3) 2,
L1
 ศท141
(3) 3,
L1
  ศท014
(3) 1,
L1
     
    303/2 : 801  กป441
(3) 2,
L1
 ชว310
(3) 3,
L1
  กป212
(3) 2,
L1
     
  กป441
(3) 1,
L1
 ชว310
(3) 2,
L1
  กป212
(3) 1,
L1
     
    ชว310
(3) 1,
L1
        
    C3 COM : 801  วค211
(3) 1,
L1
 บช331
(3) 1,
L1
        
    S1.LAB : 801  ศท243
(3) 2,
L1
 ศท243
(3) 1,
L1
  ศท142
(3) 3,
L1
     
    S2.LAB : 801  ศท141
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 4,
L1
        
อังคาร    105 : 801    ศท347
(3) 1,
L1
  ทท360
(3) 1,
L1
 ทท360
(3) 1,
L1
   
    107 : 801  คศ101
(3) 1,
L1
  ศท246
(3) 1,
L1
  กช300
(3) 1,
L1
     
    113 : 801   รบ232
(3) 1,
L1
 ชย303
(3) 1,
L1
   รบ211
(3) 1,
L1
     
    114 : 801  ทท270
(3) 1,
L1
 กช436
(3) 1,
L1
        
    115 : 801  อป101
(3) 1,
L1
  บก303
(3) 1,
L1
     ศป236
(3) 1,
L1
  
    207 : 801    สต301
(3) 1,
L1
   กช213
(3) 1,
L1
 กช414
(3) 1,
L1
   
    208 : 801  ศท343
(3) 1,
L1
 ศท142
(3) 1,
L1
        
    303/2 : 801  วท101
(3) 1,
L1
 กป321
(3) 1,
L1
  กป271
(3) 1,
L1
 ผษ101
(3) 1,
L1
  
    กป321
(3) 2,
L1
        
    C3 COM : 801   ทพ461
(3) 1,
L1
        
    S1.LAB : 801  ศป043
(3) 1,
L1
 ศท142
(3) 2,
L1
  ศท243
(3) 3,
L1
     
    S2.LAB : 801   ศป641
(3) 2,
L3
  ศท348
(3) 1,
L1
     
พุธ    107 : 801   ทท230
(3) 1,
L1
  พท470
(1) 1,
L1
     
   พท331
(3) 1,
L1
  ทท411
(1) 1,
L1
     
    207 : 801    กช391
(1) 1,
L1
  กช493
(1) 1,
L1
     
พฤหัสบดี    105 : 801    ศท245
(3) 1,
L1
  ทท333
(3) 1,
L1
 ทท242
(3) 1,
L1
 
    107 : 801  ศท243
(3) 2,
L1
 ศท243
(3) 1,
L1
  ศท104
(3) 1,
L1
  กช102
(3) 1,
L1
 ศท103
(3) 1,
L1
    113 : 801    ศย452
(3) 1,
L1
     ศท013
(3) 1,
L1
   
    114 : 801  รบ412
(3) 1,
L1
  บก303
(3) 1,
L1
     รบ211
(3) 1,
L1
  
    115 : 801  กช231
(3) 1,
L1
 กช322
(3) 1,
L1
  ทท200
(3) 1,
L1
   ศป161
(3) 1,
L1
  
    207 : 801  สต300
(3) 1,
L1
  สต204
(3) 1,
L1
  กช205
(3) 1,
L1
     
    208 : 801  ศท031
(3) 1,
L1
          
    302/2 : 801       ศท014
(3) 1,
L1
     
    303/2 : 801  ศท013
(3) 2,
L1
 ศท013
(3) 3,
L1
        
    C3 COM : 801  วค211
(3) 1,
L1
 บช431
(3) 1,
L1
        
    S1.LAB : 801  ศท141
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 4,
L1
  ศท142
(3) 3,
L1
     
    S2.LAB : 801  ศท141
(3) 2,
L1
 ศท141
(3) 3,
L1
        
ศุกร์    105 : 801  ทท270
(3) 1,
L1
 ศท347
(3) 1,
L1
  กช300
(3) 1,
L1
     
    107 : 801  คศ101
(3) 1,
L1
  ศท246
(3) 1,
L1
  ศท104
(3) 1,
L1
      
    113 : 801   รบ232
(3) 1,
L1
 ศย452
(3) 1,
L1
     ศท241
(3) 1,
L1
   
    114 : 801  กช324
(3) 1,
L1
 กช436
(3) 1,
L1
  ทท410
(3) 1,
L1
     
       พท310
(3) 1,
L1
    
         ทท410
(3) 1,
L1
   
    115 : 801  ศป043
(3) 1,
L1
       ศป236
(3) 1,
L1
  
    201 : 801 ปม501
(3) 2,
L3
 ปม501
(3) 2,
L3
        
    207 : 801  ทพ461
(3) 1,
L1
 สต301
(3) 1,
L1
   กช213
(3) 1,
L1
     
    303/2 : 801  วท101
(3) 1,
L1
          
    C3 COM : 801    บช431
(3) 1,
L1
        
    S1.LAB : 801  ศท343
(3) 1,
L1
 ศท142
(3) 1,
L1
  ศท243
(3) 3,
L1
     
    S2.LAB : 801    ศท142
(3) 2,
L1
  ศท348
(3) 1,
L1
     
เสาร์    201 : 801 ปม501
(3) 1,
L3
 ปม501
(3) 1,
L3
        
    303/2 : 801    กป441
(3) 1,
L1
        
    กป441
(3) 2,
L1
        
    S1.LAB : 801       ศป641
(3) 1,
L3
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47