เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    ST101     คม100
(3) 1,
L1
   
    ST103     คม250
(3) 2,
L1
 คม100
(3) 4,
L1
    ST105     ชว100
(3) 4,
L1
 ชว100
(3) 1,
L1
    ST301     ทช351
(3) 1,
L1
   
    ST305     ชว310
(3) 1,
L1
   
    ST306       ฟส102
(3) 2,
L1
 
อังคาร    ST101     คม100
(3) 2,
L1
   
    ST103     คม210
(3) 1,
L1
   
    ST105     ชว100
(3) 3,
L1
   
    ST203     ทช311
(3) 1,
L1
   
    ST206     พธ340
(3) 1,
L1
   
    ST306     ฟส102
(3) 4,
L1
   
    ST309     ทช352
(3) 1,
L1
   
    ST310     ผส350
(3) 1,
L1
   
พุธ    ST201  ชว330
(3) 2,
L1
      
    ST206 ทช361
(3) 1,
L1
       
 ชย431
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    ST101     คม100
(3) 3,
L1
   
    ST105     ชว100
(3) 2,
L1
   
    ST201     ทน310
(4) 1,
L1
   
       ชว330
(3) 1,
L1
 
    ST210  ปม642
(3) 1,
L1
  ทช332
(3) 1,
L1
 ทช322
(3) 1,
L1
    ST301     ปม642
(3) 1,
L1
   
    ST303     ทพ320
(3) 1,
L1
   
    ST305     ชว310
(3) 3,
L1
   
    ST306     ฟส102
(3) 1,
L1
   
    ST310        ทช422
(3) 1,
L1
ศุกร์    ST101     คม100
(3) 5,
L1
   
    ST103 คม250
(3) 1,
L1
       
    ST210     ทช341
(3) 1,
L1
   
    ST305     ชว310
(3) 2,
L1
   
    ST306     ฟส102
(3) 3,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47