เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ อาคารนำร่องและอุตสาหกรรมฯ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    PL04  ทน310
(4) 1,
L1
    ทน443
(3) 1,
L1
  ทน443
(3) 1,
L1
อังคาร    PL04 ทน443
(3) 1,
L1
 ทน441
(3) 1,
L1
       
    PL09       ทน441
(3) 1,
L1
 
พุธ    PL02     ทช331
(3) 1,
L1
   
    PL04        ทน491
(1) 1,
L1
พฤหัสบดี    PL04  ทน310
(4) 1,
L1
        
ศุกร์    PL04  ทน380
(3) 1,
L1
       
    PL11       ทน380
(3) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47