เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    FA ฟาร์มสัตว์    ผส310
(3) 1,
L1
  ผส331
(3) 1,
L1
อังคาร    FA ฟาร์มสัตว์    ผส220
(3) 1,
L1
 ผส230
(3) 1,
L1
 
พุธ    FA ฟาร์มสัตว์ ผส360
(3) 1,
L1
    ผส340
(3) 1,
L1
 
       ผส190
(1) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    FA ฟาร์มสัตว์      ผส470
(3) 1,
L1
  
ศุกร์    FA ฟาร์มสัตว์    ผส290
(1) 1,
L1
    
      ผส370
(3) 1,
L1
  
      ผส481
(3) 1,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47