เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตพืช
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    FP ฟาร์มพืช ทพ332
(3) 1,
L1
  ทพ305
(3) 1,
L1
 ทพ200
(3) 1,
L1
อังคาร    FP ฟาร์มพืช        กป101
(3) 2,
L1
        ทพ130
(1) 1,
L1
พุธ    FP ฟาร์มพืช       ทพ493
(2) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    FF ฟาร์มสาธิต        กช321
(3) 1,
L1
 
    FP ฟาร์มพืช ทพ308
(3) 1,
L1
     ทพ201
(3) 1,
L1
        ทพ360
(3) 1,
L1
ศุกร์    FP ฟาร์มพืช     กป101
(3) 1,
L1
 ทพ450
(3) 1,
L1
     ทพ321
(3) 1,
L1
 ทพ306
(3) 1,
L1
     ทพ411
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47