เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเกษตรป่าไม้
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    FF ฟาร์มป่าไม้        กป331
(3) 1,
L1
 
        กป212
(3) 1,
L1
 
อังคาร    FF ฟาร์มป่าไม้      กป201
(3) 1,
L1
 กป222
(3) 2,
L1
      กป325
(3) 1,
L1
 กป441
(3) 2,
L1
      กป441
(3) 1,
L1
   
พุธ    FF ฟาร์มป่าไม้ กป391
(1) 1,
L1
        
    FT ฟาร์ม อป  อป211
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    FF ฟาร์มป่าไม้  กป454
(3) 1,
L1
  กป321
(3) 1,
L1
 กป321
(3) 2,
L1
  กป424
(3) 1,
L1
  กป331
(3) 2,
L1
 กป426
(3) 1,
L1
      กป423
(3) 1,
L1
 กป212
(3) 2,
L1
      กป202
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    FF ฟาร์มป่าไม้  กป422
(3) 1,
L1
  กป202
(3) 2,
L1
 กป372
(3) 1,
L1
  กป421
(3) 1,
L1
  กป371
(3) 1,
L1
 กป222
(3) 1,
L1
  กป362
(3) 1,
L1
  ทพ374
(3) 1,
L1
   
เสาร์    FF ฟาร์มป่าไม้      กป441
(3) 2,
L1
   
      กป441
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47