เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    N102:811 ศท031
(3) 2,
L1
 คม100
(3) 4,
L1
  รบ441
(3) 1,
L1
    
    N103:811      กป331
(3) 2,
L1
    
      กป331
(3) 1,
L1
    
    N106:811 ทช361
(3) 1,
L1
 ทช331
(3) 1,
L1
 ทช311
(3) 1,
L1
  รบ202
(3) 1,
L1
     
    N107:811 ทพ320
(3) 1,
L1
   รบ101
(3) 1,
L1
    กช211
(3) 1,
L1
  
    N108:811   คม320
(3) 1,
L1
     รบ311
(3) 1,
L1
 รบ315
(3) 1,
L1
 
    N109:811   ทช352
(3) 1,
L1
  พท341
(3) 1,
L1
   
      ทท343
(3) 1,
L1
   
    N202:811 รบ221
(3) 1,
L1
  รบ201
(3) 1,
L1
   ศย432
(3) 1,
L1
 ศย432
(3) 1,
L1
 
    N203:811 ฟส102
(3) 2,
L1
 คม250
(3) 2,
L1
 ฟส102
(3) 3,
L1
   กป325
(3) 1,
L1
    
  คม250
(3) 1,
L1
         
    N204:811 ทพ201
(3) 1,
L1
 ทพ308
(3) 1,
L1
    ศท305
(3) 1,
L1
     
    N207:811  บช201
(3) 1,
L1
 รบ351
(3) 1,
L1
  ปม551
(3) 1,
L3
 ปม551
(3) 1,
L3
 
    N208:811 ตล480
(3) 1,
L1
  ทท201
(3) 1,
L1
  บช321
(3) 1,
L1
 บช251
(3) 1,
L1
   
    พท242
(3) 1,
L1
       
    N209:811  บช451
(3) 1,
L1
  บช411
(3) 1,
L1
   
อังคาร    N102:811 รบ321
(3) 1,
L1
  ศท021
(3) 1,
L1
       
    N104:811 ชว100
(3) 2,
L1
 กป101
(3) 1,
L1
 กป222
(3) 1,
L1
       
 ชว100
(3) 4,
L1
 กป101
(3) 2,
L1
 กป222
(3) 2,
L1
       
 ชว100
(3) 3,
L1
          
 ชว100
(3) 1,
L1
          
    N106:811 คม210
(3) 1,
L1
 ทช332
(3) 1,
L1
 ทช351
(3) 1,
L1
  ตล471
(3) 1,
L1
 ตล471
(3) 1,
L1
  
    N107:811   กป201
(3) 1,
L1
  คศ100
(3) 1,
L1
  กช211
(3) 1,
L1
  
    N108:811  รบ102
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
  ทท241
(3) 1,
L1
 ทท241
(3) 1,
L1
  
    N109:811 กช100
(3) 1,
L1
 กช337
(3) 1,
L1
  กช101
(3) 1,
L1
    
    N202:811 ศศ211
(3) 1,
L1
  รบ421
(3) 1,
L1
  ศย492
(3) 1,
L1
 ศย492
(3) 1,
L1
  
    N203:811  ทพ321
(3) 1,
L1
 กป372
(3) 1,
L1
       
    N204:811  ศศ101
(3) 1,
L1
 วท102
(3) 1,
L1
  ศท022
(3) 1,
L1
     
    N207:811 ทช422
(3) 1,
L1
  ทช471
(3) 1,
L1
  รบ312
(3) 1,
L1
  รบ332
(3) 1,
L1
  
    N208:811 ทท445
(3) 1,
L1
    รบ431
(3) 1,
L1
     
 พท450
(3) 1,
L1
        
   ทท445
(3) 1,
L1
       
    N209:811 บช331
(3) 1,
L1
    บช301
(3) 1,
L1
 บช311
(3) 1,
L1
   
พุธ    N104:811   คม100
(3) 2,
L1
       
   คม100
(3) 5,
L1
       
   คม100
(3) 1,
L1
       
   คม100
(3) 3,
L1
       
    N106:811 มพ201
(3) 1,
L1
         
    N107:811 ชว330
(3) 1,
L1
         
    N203:811 ผส340
(3) 1,
L1
         
    N209:811  บช491
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    N102:811 ศท031
(3) 2,
L1
    รบ441
(3) 1,
L1
    
    N106:811 ทช361
(3) 1,
L1
 ทช331
(3) 1,
L1
 ทช341
(3) 1,
L1
  รบ202
(3) 1,
L1
  กช202
(3) 1,
L1
  
    N107:811 ทพ320
(3) 1,
L1
   รบ101
(3) 1,
L1
  ทท373
(3) 1,
L1
 ทท373
(3) 1,
L1
  
    N108:811 รบ315
(3) 1,
L1
 คม320
(3) 1,
L1
     รบ311
(3) 1,
L1
   
    N109:811 ทท350
(3) 1,
L1
  ทพ374
(3) 1,
L1
    
    N202:811 รบ221
(3) 1,
L1
  รบ201
(3) 1,
L1
        
    N203:811 ฟส102
(3) 2,
L1
 คม250
(3) 1,
L1
 ฟส102
(3) 3,
L1
   ศท012
(3) 1,
L1
     
  คม250
(3) 2,
L1
         
    N204:811 ทพ201
(3) 1,
L1
  ฟส102
(3) 1,
L1
  ศท305
(3) 1,
L1
     
    N207:811  บช201
(3) 1,
L1
 รบ351
(3) 1,
L1
  อป101
(3) 1,
L1
   
    N208:811 ตล480
(3) 1,
L1
  ทท201
(3) 1,
L1
    บช251
(3) 1,
L1
   
    พท242
(3) 1,
L1
       
    N209:811   บช341
(3) 1,
L1
   บช341
(3) 1,
L1
     
ศุกร์    N102:811    ศท021
(3) 1,
L1
       
    N103:811   กป202
(3) 2,
L1
       
   กป202
(3) 1,
L1
       
    N104:811 ชว100
(3) 4,
L1
 กป101
(3) 1,
L1
 กช321
(3) 1,
L1
       
 ชว100
(3) 1,
L1
 กป101
(3) 2,
L1
         
 ชว100
(3) 2,
L1
          
 ชว100
(3) 3,
L1
          
    N106:811 คม210
(3) 1,
L1
 ทช332
(3) 1,
L1
 ชย303
(3) 1,
L1
   ตล490
(3) 1,
L1
 ตล490
(3) 1,
L1
  
    N107:811   ทช322
(3) 1,
L1
  คศ100
(3) 1,
L1
  กช202
(3) 1,
L1
  
    N108:811  รบ102
(3) 1,
L1
         
    N109:811 กช100
(3) 1,
L1
 กช337
(3) 1,
L1
  กช101
(3) 1,
L1
 กช102
(3) 1,
L1
  
    N202:811 ศศ211
(3) 1,
L1
  รบ421
(3) 1,
L1
  ศย431
(3) 1,
L1
   
    N203:811 รบ321
(3) 1,
L1
 ชว330
(3) 2,
L1
  ศท012
(3) 1,
L1
     
    N204:811  ศศ101
(3) 1,
L1
 วท102
(3) 1,
L1
  ศท022
(3) 1,
L1
     
    N207:811 ทช422
(3) 1,
L1
  อป211
(3) 1,
L1
  รบ312
(3) 1,
L1
  รบ332
(3) 1,
L1
  
    N208:811 ทท371
(3) 1,
L1
    รบ431
(3) 1,
L1
     
 พท344
(3) 1,
L1
        
   ทท371
(3) 1,
L1
       
    N209:811 บช321
(3) 1,
L1
    บช301
(3) 1,
L1
 บช311
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47