เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ อาคารเทคโนโลยีการผลิตพืช
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์    FP101:813     ทพ360
(3) 1,
L1
อังคาร    FP101:813   ทพ308
(3) 1,
L1
   
    FP102:813  ทพ200
(3) 1,
L1
   
พุธ    FP102:813     ทพ494
(1) 1,
L1
พฤหัสบดี    FP101:813 ทพ332
(3) 1,
L1
   ทพ411
(3) 1,
L1
    FP102:813  ทพ305
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    FP101:813  ทพ450
(3) 1,
L1
   
    FP102:813 ทพ321
(3) 1,
L1
 ทพ306
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47