เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ อาคารเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    AT 102 ผส310
(3) 1,
L1
       ผส331
(3) 1,
L1
อังคาร    AT 102 ผส230
(3) 1,
L1
 ผส220
(3) 1,
L1
     ผส331
(3) 1,
L1
    AT 103   ผส350
(3) 1,
L1
     
พุธ    AT 102 ผส360
(3) 1,
L1
     ผส496
(1) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    AT 102   ผส470
(3) 1,
L1
     
ศุกร์    AT 102   ผส481
(3) 1,
L1
     
    AT 103   ผส370
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47