เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต แพร่ TBA
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    TBA      รบ421
(3) 2,
L1
      
อังคาร    TBA  ศศ416
(3) 1,
L1
  ปม591
(1) 2,
L3
 ปม593
(1) 2,
L3
    
        กป271
(3) 1,
L1
   
พุธ    TBA  ปม511
(3) 1,
L3
   ปม511
(3) 1,
L3
 รบ461
(3) 1,
L1
   มพ201
(3) 1,
L1
 ชย461
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี    TBA ชย460
(1) 1,
L1
 ชย431
(3) 1,
L1
  รบ421
(3) 2,
L1
  ทช471
(3) 1,
L1
  
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    TBA  ปม593
(1) 1,
L3
      ปม591
(1) 1,
L3
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47