เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ชุมพร อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
 
-
 
          
อังคาร    LAB1     ชว100
(3) 1,
L1
 พช221
(3) 1,
L1
    LAB3     พช341
(3) 1,
L1
   
    LAB4        ทพ332
(3) 1,
L1
พุธ    LAB3 ทพ320
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    LAB1 พช342
(3) 1,
L1
  พธ340
(3) 1,
L1
 พช322
(3) 1,
L1
    LAB2 ทพ450
(3) 1,
L1
       
    LAB3 คม100
(3) 1,
L1
       
    LAB4 ชว310
(3) 1,
L1
     ทพ350
(3) 1,
L1
ศุกร์    LAB1 พช242
(3) 1,
L1
  ชว330
(3) 1,
L1
 พช271
(3) 1,
L1
    LAB2     ทพ333
(3) 1,
L1
 ทพ410
(3) 1,
L1
    LAB3 คม100
(3) 2,
L1
     ชว100
(3) 2,
L1
    LAB4        ทพ201
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47