เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต ชุมพร อาคารแม่โจ้ 80 ปี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    302  ศป237
(3) 1,
L1
 ศป237
(3) 1,
L1
  ศป235
(3) 1,
L1
 ศป235
(3) 1,
L1
 ศป160
(3) 1,
L1
    303    คม100
(3) 1,
L1
  ศท104
(3) 1,
L1
     
    คม100
(3) 2,
L1
       
    304    กท314
(3) 1,
L1
  กช321
(3) 1,
L1
 ทพ332
(3) 1,
L1
  
    305  รศ411
(3) 1,
L1
 กก321
(3) 1,
L1
  ชว330
(3) 1,
L1
    
    306  พช342
(3) 1,
L1
 กท211
(3) 1,
L1
  กท102
(3) 2,
L1
    
    307  พช221
(3) 1,
L1
 พช341
(3) 1,
L1
  พช322
(3) 1,
L1
    
    402  กบ333
(3) 1,
L1
    กบ341
(3) 1,
L1
 ศท014
(3) 1,
L1
  
    403  วท101
(3) 1,
L1
 กบ231
(3) 1,
L1
  ทพ320
(3) 1,
L1
 ทพ200
(3) 1,
L1
  
    404  ทพ350
(3) 1,
L1
 รศ427
(3) 1,
L1
  กก401
(3) 1,
L1
 ทพ494
(1) 1,
L1
  
    405  กก333
(3) 1,
L1
 ทพ450
(3) 1,
L1
  กก331
(3) 1,
L1
 กก311
(3) 1,
L1
  
    406  กท202
(3) 2,
L1
 กท101
(3) 2,
L1
  กท332
(3) 1,
L1
 รศ431
(3) 1,
L1
   
    407  สต301
(3) 1,
L1
     ฟส102
(3) 1,
L1
 กก411
(3) 1,
L1
  
    ห้องประชุมใหญ่  ศท141
(3) 1,
L1
 ศท243
(3) 1,
L1
       
อังคาร    302    กท351
(3) 1,
L1
       
    303  กท301
(3) 1,
L1
 รป337
(3) 1,
L1
  กบ201
(3) 1,
L1
 กท302
(3) 1,
L1
  
    304  ศท012
(3) 1,
L1
  คม320
(3) 1,
L1
   ศท013
(3) 1,
L1
    
    305  พธ340
(3) 1,
L1
 ชว100
(3) 2,
L1
    กก321
(3) 1,
L1
    ชว100
(3) 1,
L1
       
    306  พช361
(3) 1,
L1
 ทพ461
(3) 1,
L1
    ผษ101
(3) 1,
L1
 
    307  กบ335
(3) 1,
L1
 กบ470
(3) 1,
L1
  พช271
(3) 1,
L1
    
    401    ทพ201
(3) 1,
L1
       
    402  ทพ331
(3) 1,
L1
 กบ100
(3) 1,
L1
  กก411
(3) 1,
L1
   
    403    กบ331
(3) 1,
L1
       
    404       กบ430
(3) 1,
L1
    
    405  กก301
(3) 1,
L1
 กก334
(3) 1,
L1
       
    406  กบ260
(3) 1,
L1
  กท104
(3) 1,
L1
  รศ432
(3) 1,
L1
  รศ431
(3) 1,
L1
   
    407  ฟส102
(3) 2,
L1
 ทพ410
(3) 1,
L1
  ฟส102
(3) 1,
L1
   
    ห้องประชุมใหญ่  ศท141
(3) 2,
L1
 ศท245
(3) 1,
L1
  ศป242
(1) 1,
L1
    
พุธ    302  นศ121
(3) 1,
L1
 นศ121
(3) 1,
L1
       
    303 ทพ305
(3) 1,
L1
 ทพ305
(3) 1,
L1
       
    306   ทพ461
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    302         รศ411
(3) 1,
L1
 ศป160
(3) 1,
L1
    303       ศท104
(3) 1,
L1
     
    304    กท314
(3) 1,
L1
  กช321
(3) 1,
L1
 คม320
(3) 1,
L1
   
    305  พช242
(3) 1,
L1
    กท102
(3) 2,
L1
    
    306    กท211
(3) 1,
L1
       
    307       กบ334
(3) 1,
L1
  กก334
(3) 1,
L1
    402  กบ333
(3) 1,
L1
    กบ341
(3) 1,
L1
 ศท014
(3) 1,
L1
  
    403 ชว310
(3) 1,
L1
  กบ231
(3) 1,
L1
  กบ411
(3) 1,
L1
 กบ411
(3) 1,
L1
   
    404       กก401
(3) 1,
L1
    
    405  กท202
(3) 2,
L1
    กก311
(3) 1,
L1
   
   กก333
(3) 1,
L1
       
    กท101
(3) 2,
L1
       
    406  กท332
(3) 1,
L1
 รศ432
(3) 1,
L1
        
    ห้องประชุมใหญ่  ศท141
(3) 1,
L1
 ศท243
(3) 1,
L1
  ศป243
(1) 1,
L1
    
ศุกร์    302  ทพ333
(3) 1,
L1
 กท351
(3) 1,
L1
  รศ411
(3) 1,
L1
    
    303  กท301
(3) 1,
L1
 รป337
(3) 1,
L1
  กบ201
(3) 1,
L1
 กท302
(3) 1,
L1
  
    304  ศท012
(3) 1,
L1
     ศท013
(3) 1,
L1
 รศ427
(3) 1,
L1
  
    307  กบ335
(3) 1,
L1
 กบ470
(3) 1,
L1
    กบ334
(3) 1,
L1
  
    402    กบ100
(3) 1,
L1
       
    403    กบ331
(3) 1,
L1
  กบ411
(3) 1,
L1
    
    404  กบ430
(3) 1,
L1
         
    405  กก301
(3) 1,
L1
 สต301
(3) 1,
L1
   กก331
(3) 1,
L1
   
    406  กบ260
(3) 1,
L1
  กท104
(3) 1,
L1
  วท101
(3) 1,
L1
    
    407       ฟส102
(3) 2,
L1
   
    409 ห้อง Lab คอม   พช361
(3) 1,
L1
       
    ห้องประชุมใหญ่  ศท141
(3) 2,
L1
 ศท245
(3) 1,
L1
       
เสาร์    302  ศท031
(3) 1,
L1
 ศท031
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47