เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม20
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101445 นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ วท.บ.10
2 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ.10
3 6422101447 นายเมธาสิทธิ์ วารินทร์ วท.บ.10
4 6422101448 นางสาวยลดา สืบเกลี้ยง วท.บ.10
5 6422101449 นางสาวรมัย ศรีชาวดอย วท.บ.10
6 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ.10
7 6422101451 นางสาวรัชฎากร รู้เจน วท.บ.10
8 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ.10
9 6422101453 นางสาวรัชนีพร ใจยะมี วท.บ.10
10 6422101454 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ วท.บ.10
11 6422101455 นางสาวรัตนพร วรรณศรี วท.บ.10
12 6422101456 นางสาวรุ่งนภา สุขทวี วท.บ.10
13 6422101457 นางสาวรุ่งไพลิน พิวขุนทด วท.บ.10
14 6422101458 นายวงศธร ศรีจันทร์ทอง วท.บ.10
15 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ.10
16 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ.10
17 6422101461 นายวรวุฒิ ทองชมภู วท.บ.10
18 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ.10
19 6422101463 นางสาววรางคณา บัวชัย วท.บ.10
20 6422101464 นางสาววรินทร บุญอินทร์ วท.บ.10
21 6422101465 นางสาววันวิสาข์ อ่ำชาวนา วท.บ.10
22 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ.10
23 6422101467 นายวิชชากร บุญเสริม วท.บ.10
24 6422101468 นายวิทวัส คำน้อย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47