เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม14
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101301 นางสาวกนกวรรณ บัวหาญ วท.บ.10
2 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ.10
3 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ.10
4 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ.10
5 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ.10
6 6422101306 นายกฤษฎา ปลื้มสุด วท.บ.10
7 6422101307 นายกฤษฏา หัสโต วท.บ.10
8 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ.10
9 6422101309 นางสาวกวินธิดา ขอนกระโทก วท.บ.10
10 6422101310 นางสาวกังสดาน พูลประสาท วท.บ.10
11 6422101311 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์บุตร วท.บ.10
12 6422101312 นายกัณฑเอก สองสีใส วท.บ.10
13 6422101313 นางสาวกันยารัตน์ ทองนอก วท.บ.10
14 6422101314 นางสาวกัลยรัตน์ คนสม วท.บ.10
15 6422101315 นางสาวกานต์ธิดา ยังสงบสุข วท.บ.10
16 6422101316 นางสาวกิตติกา ขอร่มกลาง วท.บ.10
17 6422101317 นางสาวกิติมา การอ้วน วท.บ.10
18 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ.10
19 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ.10
20 6422101320 นางสาวเกษราภรณ์ ถมมา วท.บ.10
21 6422101321 นายเกียรติศักดิ์ คำพร วท.บ.10
22 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ.10
23 6422101323 นายคามิน มารแพ้ วท.บ.10
24 6422101324 นายคุณากร เอกอุดมพงษ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47