เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6410101325 นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ วท.บ10
2 6410101326 นางสาวระพีพรรณ มะโนสกูล วท.บ10
3 6410101327 นางสาววริศรา ใจแปง วท.บ10
4 6410101328 นายศตนันท์ แก้วแกมทอง วท.บ10
5 6410101329 นายศิวกร อินเพ็ญ วท.บ10
6 6410101330 นายศุภโชค ชินายศ วท.บ10
7 6410101331 นายสรวิชญ์ จันทร์แดง วท.บ10
8 6410101332 นายสุทธิพงษ์ สุทธิจิต วท.บ10
9 6410101333 นางสาวสุพรรณวณี เกิดแก้ว วท.บ10
10 6410101334 นางสาวสุวพร สุทธารากุล วท.บ10
11 6410101335 นางสาวอนัญญา วัชโรทยาน วท.บ10
12 6410101336 นางสาวอภิญญา พรหมมา วท.บ10
13 6410101337 นางสาวอริสา ชุ่มเย็น วท.บ10
14 6410101338 นางสาวอารียา มูลเจริญ วท.บ10
15 6410101339 นางสาวไอซามี พงษ์จิระสกุลชัย วท.บ10
16 6410101340 นางสาวไอยเรศ เสาร์คำ วท.บ10
17 6410101341 นางสาวกมลนัทธ์ คำเขียว วท.บ10
18 6410101342 นายจักรภพ ลิ่มสกุล วท.บ10
19 6410101343 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนหล้า วท.บ10
20 6410101344 นายชาญกิจ หาญยุทธ วท.บ10
21 6410101345 นายเชาวพิสิฐษ์ ปันลาด วท.บ10
22 6410101346 นายญาณวุฒิ เล็กศรัณยพงศ์ วท.บ10
23 6410101347 นายณัฐชนน พันธุสา วท.บ10
24 6410101348 นายนภนต์ มุ่งหมายผล วท.บ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47