เมนูหลัก

พส410ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
Commercial Cut Flower Production
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:00อาคาร 77122C705020W    
  อังคาร11:00-14:00อาคาร 77122L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวนประดับเท่านั้น
Course Description
ชนิดและพันธุ์ของไม้ตัดดอกเพื่อเป็นการค้า การผลิตไม้ตัดดอกประเภทต่างๆ เช่น ปลูกกลางแจ้ง หรือในโรงเรือนแบบต่างๆ การปลูกและการดูแลรักษา เวลาและวิธีการตัดดอก การเก็บรักษา การคัดขนาด และการบรรจุหีบห่อเพื่อส่งตลาด ออกทัศนศึกษาตามสวนไม้ตัดดอกต่างๆ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47