เมนูหลัก

พส420การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
Horticultural Crops Improvement
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว340 หรือ
ชว340 หรือ
ชว340 หรือ
พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00PT106126C604218W    
  พฤหัสบดี14:30-17:30LAB พืชสวน123L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาพืชสวน
  02 จันทร์13:00-15:00PT106126C60573W    
  อังคาร13:00-16:00LAB.พืชผัก116L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาพืชผัก
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ๆ ในการผสมพันธุ์พืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการ Selection Hybridization และการใช้ประโยชน์ของ Hybrid vigor การปฏิบัติเน้นหนักการผสมพันธุ์พืชสวนประดับ พืชผักไม้ผล ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น

This subject consists of general and modern techniques on plant breeding and improvement by using selection, hybridization, and the use of hybrid vigor, the practical is also consider the breeding of ornamental,
vegetable, and fruit crops which have the country and local economical importance
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47