เมนูหลัก

พส420การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
Horticultural Crops Improvement
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว340 หรือ
ชว340 หรือ
ชว340 หรือ
พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00PT106126C703337W    
  อังคาร14:30-17:30LAB พืชสวน123L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาพืชสวน
  02 จันทร์13:00-15:00PT106126C56560W    
  จันทร์09:00-12:00LAB.พืชผัก116L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สาขาพืชผัก
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ๆ ในการผสมพันธุ์พืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการ Selection Hybridization และการใช้ประโยชน์ของ Hybrid vigor การปฏิบัติเน้นหนักการผสมพันธุ์พืชสวนประดับ พืชผักไม้ผล ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น

This subject consists of general and modern techniques on plant breeding and improvement by using selection, hybridization, and the use of hybrid vigor, the practical is also consider the breeding of ornamental,
vegetable, and fruit crops which have the country and local economical importance
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47