เมนูหลัก

พส424เทคนิคการผสมพันธุ์ผัก
Vegetable Breeding Techniques
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00Lec.พืชผัก116C50473W    
  จันทร์07:00-10:00LAB พืชสวน123L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาสาขาพืชผัก ชั้นปีที่ 3
Course Description
ความสำคัญของเทคนิคในการผสมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ ศึกษาโครงสร้างของดอกและกลไกในการผสมเกสรของพืช การแสดงเพศของดอก สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการออกดอกและการบังคับให้พืชออกดอก เทนนิคในการผสมพันธุ์ผักตระกูลต่างๆเช่น ตระกูลแตง ตระกูลกระหล่ำ ตระกูลถั่ว ตระกูลพริก-ม

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47