เมนูหลัก

พส466ผักสวนครัว
Vegetable Gardening
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-10:00Lec.พืชผัก116C501832W    
  เสาร์10:00-13:00LAB พืชสวน123L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของผักที่มีผลต่อสุขภาพ ปัญหาสารพิษตกค้างในผัก ข้อได้เปรียบของการปลูกผักบริโภคเอง สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก การจำแนกชนิด และประเภทของผัก การวางแผนทำสวนครัว การเพาะเมล็ด ย้ายกล้า การหว่านและการถอนแยก หลักการป้องกันและ
การกำจัดศัตรูผัก การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ การเก็บเกี่ยวและการถนอมอาหาร
No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47