เมนูหลัก

ศท141ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
รายวิชาต่อเนื่อง:10700309, 10700321, กท301, ศท142, ศท142, ศท243, ศท248, ศท273, ศท342, ศท343, ศท343, ศท348
รายวิชาเทียบเท่า:ศท141, 10700308
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์รงรอง วงษ์วาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สิริน ไทยตรง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ดาว แสงบุญ
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู
อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
อาจารย์สิริน ไทยตรง
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร303
30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร303
27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อัศนีย์ นันทชัยพันธ์
อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  06 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  07 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร305
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร305
27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  08 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C604020W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-505
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-505
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C65650W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C65650W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C65650W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู
อาจารย์สิริน ไทยตรง
อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C604020W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-410
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์อัศนีย์ นันทชัยพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-410
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  13 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60582W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-504
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-504
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  14 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C67652W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  15 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60591W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C67652W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู
อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
30 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-409
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์สิริน ไทยตรง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
27 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-409
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์อัศนีย์ นันทชัยพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์08:00-10:00S2.LAB : 801801C40373W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00S2.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
30-30-0
10-7-3
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กป 1-30+ผพ2ปี
  02 จันทร์08:00-10:00302/2 : 801801C44431W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00S1.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อลิษา อินจันทร์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1
30-29-1
15-14-1
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป 31-60+อป
  03 จันทร์10:00-12:00S2.LAB : 801801C40364W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00S2.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
30-30-0
4-4-0
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อโนชา สุภาวกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กป 61-90+ผส2ปี
  04 จันทร์10:00-12:00302/2 : 801801C40337W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00S1.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อลิษา อินจันทร์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 130-30-0
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป -91-120
  05 อังคาร13:00-15:00S2.LAB : 801801C352510W    
  ศุกร์13:00-15:00S2.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อลิษา อินจันทร์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 125-25-0
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผพ
  06 อาทิตย์08:00-10:00TBA(แพร่)TBAC15132W    
  อาทิตย์10:00-12:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 18-6-2
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: รศ2ปี
 ชุมพร
  01 เสาร์08:00-10:00OUTDOORี707C42402W    
  เสาร์10:00-12:00OUTDOORี707L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐสุดา เพชรวงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
40-16-24
40-22-18
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 เสาร์13:00-15:00OUTDOORี707C42411W    
  เสาร์15:00-17:00OUTDOORี707L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐสุดา เพชรวงศ์
สำรองให้:การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 1
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 1
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ปี 2 ขึ้นไป
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปี 1
40-24-16
40-4-36
40-13-27
40-0-40
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษา และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียนตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47