เมนูหลัก

ศท142ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ศท141 หรือ
ศท141 หรือ
ศท141
GE
รายวิชาต่อเนื่อง:10700310, 10700311, 10700312, 10700314, 10700315, 10700316, 10700317, 10700318, 10700319, 10700320, 10700322, ภอ202, ภอ203, ภอ213, ภอ214, ภอ215, ภอ216, ภอ216, ภอ217, ภอ218, ภอ218, ภอ219, ภอ221, ภอ222, ภอ223, ภอ224, ภอ231, ภอ311, ภอ314, ภอ317, ภอ321, ภอ322, ภอ323, ภอ324, ภอ326, ภอ402, ศท143, ศท241, ศท241, ศท241, ศท243, ศท243, ศท243, ศท243, ศท245, ศท245, ศท246, ศท247, ศท247, ศท344, ศท344, ศท347, ศท347, ศท347, ศท348, ศท348, ศท349, ศป042, ศป042
รายวิชาเทียบเท่า:ศท142, 10700307
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:0080-503147C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-503147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร08:00-10:00สังคม 106102C60528W    
  ศุกร์08:00-10:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ภัทธีรา อินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร08:00-10:0080-404147C60573W    
  ศุกร์08:00-10:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ภัทธีรา อินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 อังคาร13:00-15:0080-404147C614813W    
  ศุกร์13:00-15:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ภัทธีรา อินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  05 อังคาร13:00-15:00ศร305125C605010W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร305125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: Mrs.Surja Mintani
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 102 ห้อง สังคม 106
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 102 ห้อง สังคม 106
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 อังคาร13:00-15:00ศกฬรับรอง2110C60537W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬรับรอง2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ภัทธีรา อินใจ
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สุรัช สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  07 อังคาร13:00-15:00สังคม 201102C602139W    
  ศุกร์13:00-15:00สังคม 201102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 160-21-39
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สุรัช สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  08 อังคาร10:00-12:00สังคม 202102C604218W    
  ศุกร์10:00-12:00สังคม 202102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 160-42-18
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สุรัช สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  09 จันทร์13:00-15:00สังคม 202102C60582W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สังคม 202102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 160-58-2
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  10 จันทร์08:00-10:00สังคม 202102C61610W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00สังคม 202102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 160-52-8
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  11 จันทร์10:00-12:0080-504147C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-504147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.กฤติยา ทองคุ้ม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 จันทร์10:00-12:00ศร302125C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร302125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: Mrs.Surja Mintani
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  13 จันทร์10:00-12:00ศร304125C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร304125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ภัทธีรา อินใจ
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร402
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  14 จันทร์10:00-12:00ศกฬ เรียน2110C60060W   CLOSED 
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ เรียน2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  15 จันทร์10:00-12:00ศกฬรับรอง2110C60591W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬรับรอง2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 อังคาร08:00-10:00ศร403125C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร403125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-507
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-507
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 อังคาร08:00-10:00ศกฬ เรียน1110C60564W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ เรียน1110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: OMrs.Surja Mintani อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 อังคาร15:00-17:0080-504147C604317W    
  ศุกร์15:00-17:0080-504147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: OMrs.Surja Mintani อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  19 จันทร์10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C60060W   CLOSED 
  พฤหัสบดี10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 อังคาร08:00-10:00303/2 : 801801C63630W    
  ศุกร์08:00-10:00303/2 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กปเลขที่ 1-60+ผส2ปี+อป
  03 อังคาร13:00-15:00208 : 801801C50473W    
  ศุกร์13:00-15:00208 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
14 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กป 61-123
  05 จันทร์08:00-10:00208 : 801801C35287W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00208 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผพ+ผพ2ปี
  06 จันทร์17:00-19:00TBA(แพร่)TBAC1064W    
  จันทร์19:00-21:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รศ2ปี
 ชุมพร
  01 เสาร์08:00-10:00302716C40400W    
  เสาร์10:00-12:00302716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐสุดา เพชรวงศ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 เสาร์13:00-15:00302716C55550W    
  เสาร์15:00-17:00302716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐสุดา เพชรวงศ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 40355W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิรมล รัตนสงเคราะห์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
Lap of English for communicative purposes on an intermediate level; English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaknig, reading, and writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations
in accordance with the cultures of English speakers
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47