เมนูหลัก

ศท311การจัดการนันทนาการ
Recreation Management
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00107 : 801801C802852W    
  พุธ10:00-12:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 4
60-8-52
20-20-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรี
Course Description
ไม่มีรายละเอียด

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47