เมนูหลัก

ศศ211เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
Elementary Economics
สังกัดเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:กง361, ชว454
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์14:30-16:00EC302140C1501482W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00EC302140C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร14:30-16:00EC302140C1571507W    
  ศุกร์14:30-16:00EC302140C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร08:00-09:30EC302140C1557976W    
  ศุกร์08:00-09:30EC302140C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ธนรักษ์ เมฆขยาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร08:00-09:3080-201147C23922415W    
  ศุกร์08:00-09:3080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
29 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
28 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 อังคาร08:00-09:30302/2 : 801801C90900W    
  ศุกร์08:00-09:30302/2 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 3
บัญชี ชั้นปี 2
65-65-0
19-19-0
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค ต้นทุน รายได้และดุลยภาพของผู้ผลิต ตลาดประเภทต่างๆรายได้สหประชาชาติ
การเงิน การคลัง และการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด วงจรธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
Topics covered in this course include: themes and scopes of economics; fundamental problems of economic; demand, supply, and pricing; consumer behaviors; cost, revenue, and entrepreneur equilibrium; commodity market; national income;
monetary and fiscal policy, and banking; Inflation and deflation; business cycle; international trade; and economic development of Thailand.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47