เมนูหลัก

ศศ497สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
สังกัดเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต9 (0-270-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-16:30EC301140C220W    
  อังคาร08:00-16:30EC301140C      
  พุธ08:00-14:00EC301140C      
  พฤหัสบดี08:00-16:30EC301140C      
  ศุกร์08:00-16:30EC301140C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปี4
  02 จันทร์08:00-16:30EC301140C110W    
  อังคาร08:00-16:30EC301140C      
  พฤหัสบดี08:00-16:30EC301140C      
  ศุกร์08:00-16:30EC301140C      
  พุธ08:00-14:00EC301140C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี4
Course Description
โครงการสหกิจศึกษา เป็นการทำงานหรือฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของราชการและเอกชน ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนการปฏิบัติงาน จัดทำรายงาน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเข้ารับการสัมมนาร่วมกับอาจารย์นิเทศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
-

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47