เมนูหลัก

คม320ชีวเคมีเบื้องต้น
Fundamental Biochemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม250 หรือ
คม250 หรือ
คม250 หรือ
คม250 หรือ
คม250 หรือ
คม250
รายวิชาต่อเนื่อง:กฏ440, คน431, คน444, คม427, คม428, คม520, ชว300, ชว300, ชว300, ชว331, ชว331, ชว331, ชว350, ชว401, ชว444, ชว453, ชว459, ชว459, ชว459, ชว459, ทก210, ทก330, ทก331, ทช532, ทช532, ทช553, ทช596, ทช750, ทช750, ทพ444, ทพ486, ทพ487, ทพ487, ทพ488, ทอ320, ทอ320, ทอ320, ทอ470, ผก210, ผส340, ผส340, ผส343, ผส350, ผส356, ผส366, ผส440, ผส450, พร411, พร516, พล452, สป411, สศ200, สศ200, สศ200, สศ302, สศ303, สศ304, สศ305, สศ401, สศ405, สศ405, สศ406, สศ406, สศ407, สศ408, สศ464, สศ474, อส412, อส421, อส431, อส441, อส442, อส443, อส444, อส445, อส451, อส461, อส471
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:303102141C1801800W    
  พฤหัสบดี13:00-14:303102141C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
30 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
27 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์13:00-14:30N108:811811C25223W    
  พฤหัสบดี10:00-11:30N108:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 222-22-0
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผส
Course Description
กรด เบส และบัฟเฟอร์ โครงสร้างทางเคมี และคุณสมบัติของโมเลกุลที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต อาทิเช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม์ และวิตามิน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุล เช่น เมตาบอลิซึมที่สำคัญ โดยเฉพาะวิถีไกลคอไลซีส วัฎจักรเครบส์
วิถีเพนโตฟอสเฟท การสังเคราะห์ และการสลายไขมัน กรดนิวคลีอิคและโปรตีน
Acid-base and buffer, chemical structure, properties of important biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and vitamins and theirs qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis
pathway, Kreb’s cycle, pentose phosphate pathway. The synthesis and degradation of nucleic acid and protein.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47