เมนูหลัก

ภส223เทคโนโลยีการเขียนแบบ
Drafting Technology
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ภูมิสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:002-301109L40337W    
  จันทร์15:00-18:002-301109L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: *สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเท่านั้น*
Course Description
ศึกษาถึงหลักการเขียนแบบเบื้องต้น ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเขียนแบบ รู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนแบบ เข้าใจวิธีการเขียนแบบ การเขียนแบบในลักษณะงานก่อสร้าง ได้เรียนรู้วัสดุก่อสร้างและเทคนิคก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับการเขียนแบบ สามารถนำไปดำเนินการก่อสร้าง
ได้อย่างเหมาะสม
Study of basic as well as new drawing technologies; materials, tools, and methods of drawing; construction drawing; study of construction materials and techniques related to drawing for appropriately uses in construction.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47