เมนูหลัก

ศท021สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Social Sciences in Everyday Life
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:30ศร204125C1061033W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
  02 จันทร์08:00-09:30ศร306125C1000100W   CLOSED 
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร306125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ผสมผสาน Hybrid โดยนักศึกษาเข้าห้องเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 แพร่
  01 อังคาร10:30-12:00N102:811811C50455W    
  ศุกร์10:30-12:00N102:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
สำรองให้:พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
10-7-3
30-30-0
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
30 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
31 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC1569W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 110-6-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รศ2ปี+กช2ปี
 ชุมพร
  01 จันทร์13:00-14:30OUTDOORี707C40337W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30OUTDOORี707C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
สำรองให้:การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 2
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ปี 2 ขึ้นไป
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ปี 1 ขึ้นไป
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปี 1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 2
40-14-26
40-4-36
40-4-36
40-0-40
40-9-31
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง Online ชุมพร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและทำความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก
และการวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social occurrences; changes in Thai
society in relations to global society; analysis of social problems in the modern world
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47