เมนูหลัก

วท101วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:00ศร201_1125C2602573W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 110 ห้อง ศกฬ เรียน1
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 110 ห้อง ศกฬ เรียน2
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศริญณา มาปลูก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 110 ห้อง ศกฬ เรียน2
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 110 ห้อง ศกฬ เรียน1
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศริญณา มาปลูก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 อังคาร10:00-12:00ศร201_1125C2632621W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร13:00-15:00ศร201_1125C2632612W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
3 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
6 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทฤทธิ์ โชคถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 อาทิตย์07:00-11:00วิทย์ 2105105C76742W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
อาจารย์ศริญณา มาปลูก
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สมทบ
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00ST107803C907614W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ST107803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
อาจารย์สินีนาฏ สองศรี
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 273-73-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 811 ห้อง N101:811
1 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 811 ห้อง N102:811
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์สินีนาฏ สองศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
10 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
10 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สินีนาฏ สองศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์08:00-10:00302716C20155W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00302716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 130-15-15
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กำเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจำวัน
การใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; introduction to astronomy, meteorology, natural resource, nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance in food; medication in every life;
use of chemicals in industry and their effects on the environment; nanotechnology and its trend and application.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47