เมนูหลัก

วท101วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:0080-201147C450328122W    
  ศุกร์15:00-17:0080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์กัญญา บุตราช
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2309
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2309
22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 อังคาร13:00-15:0080-201147C4504455W    
  ศุกร์13:00-15:0080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร10:00-12:00ศร201_1125C1209921W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์07:00-09:00วิทย์ 2105105C604911W    
  อาทิตย์09:00-11:00วิทย์ 2105105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00208 : 801801C70664W    
  ศุกร์10:00-12:00208 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย
อาจารย์สินีนาฏ สองศรี
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 267-65-2
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
23 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
24 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สินีนาฏ สองศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 อังคาร13:00-15:00304716C20200W    
  ศุกร์08:00-10:00305716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 115-15-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กำเนิดโลกและส่วนประกอบของโลก สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจำวัน
การใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; introduction to astronomy, meteorology, natural resource, nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance in food; medication in every life;
use of chemicals in industry and their effects on the environment; nanotechnology and its trend and application.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47