เมนูหลัก

สศ310กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว220 หรือ
ชว220
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ410, สศ411, สศ470, สศ472, สศ472, สศ473, สศ473, สศ507, สศ510, สศ510, สศ511, สศ511, สศ511, สศ512, สศ512, สศ513, สศ514, สศ514, สศ514, สศ515
รายวิชาเทียบเท่า:สศ210, สศ310
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00AT 1412112C15105W    
  พฤหัสบดี13:00-14:00AT 1412112C      
  พุธ09:00-12:00AT 1203112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาก่อนรหัส61
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อพื้นฐานของร่างกาย ระบบประสาท กล้ามเนื้อโครงร่างและข้อต่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิต เลือดและน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหารและการหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์เพศเมียและต่อมไร้ท่อ
ระบบปกคคลุมร่างกายระบบรับสัมผัส


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47