เมนูหลัก

ฟส102ฟิสิกส์พื้นฐาน
Basic Physics
สังกัดวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์ประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:0080-201147C402416W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  ศุกร์15:00-18:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์09:00-10:0080-201147C40400W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  จันทร์15:00-18:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์09:00-10:0080-201147C402713W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  จันทร์15:00-18:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 จันทร์09:00-10:0080-201147C40391W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  อังคาร15:00-18:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 จันทร์10:00-11:0080-201147C40373W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พฤหัสบดี15:00-18:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ลำดับที่1-36
  06 จันทร์10:00-11:0080-201147C40382W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พฤหัสบดี15:00-18:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC402
18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ลำดับที่37-72
  07 จันทร์10:00-11:0080-201147C40382W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พุธ08:00-11:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC403
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ลำดับที่73-108
  08 จันทร์10:00-11:0080-201147C40346W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พุธ08:00-11:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC402
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ลำดับที่109-144
  09 จันทร์10:00-11:0080-201147C40400W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พุธ11:00-14:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC403
18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC404
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ลำดับที่145-180
  10 จันทร์10:00-11:0080-201147C40400W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พุธ11:00-14:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC404
18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC405
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ลำดับที่181-216
  11 จันทร์10:00-11:0080-201147C40328W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  อังคาร11:00-14:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC405
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ลำดับที่217-256
 แพร่
  01 อังคาร08:00-10:00N107:811811C26260W    
  จันทร์09:00-12:00ST306803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 122-22-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผส
  02 พุธ09:00-12:00ST306803C541W    
  อังคาร16:00-18:00107 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 11-0-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: อป
Course Description
การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน่นความถ่วงจำเพาะ แรงลอยตัว ความสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง ความร้อนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า

Motion; Force and Equilibrium; Work and energy; Density and specific gravity; Buoyant force; Light and intensity of light; Heat and humidity; Sound wave; Direct and alternating current; electro-magnetic

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47