เมนูหลัก

ชว220สัตววิทยา
Zoology
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:คน320, ผส350, ผส350, ผส360, สศ310
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:0080-201147C36360W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  ศุกร์08:00-11:00วิทย์ 2404105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์จิราภา สุภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์09:00-10:0080-201147C37370W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  ศุกร์08:00-11:00วิทย์ 2406105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์จิราภา สุภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์09:00-10:0080-201147C33330W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  พุธ08:00-11:00วิทย์ 2404105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์จิราภา สุภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 จันทร์09:00-10:0080-201147C33330W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  พุธ08:00-11:00วิทย์ 2406105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์จิราภา สุภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  05 จันทร์09:00-10:0080-201147C33330W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  พุธ11:00-14:00วิทย์ 2406105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 จันทร์09:00-10:0080-201147C33321W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  พุธ11:00-14:00วิทย์ 2404105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 จันทร์09:00-10:0080-201147C33033W   CLOSED 
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  อังคาร08:00-11:00วิทย์ 2404105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 จันทร์09:00-10:0080-201147C33033W   CLOSED 
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  อังคาร08:00-11:00วิทย์ 2406105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การจัดหมวดหมู่ของสัตว์ ไฟลัมโพรโทซัว ไฟลัมพอริเฟอรา ไฟลัมไนดาเรีย ไฟลัมแพลทิเฮลมินทีส ไฟลัมนีมาโตดา ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัมแอนเนลิดา ไฟลัมอาร์โทรโปดา ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา
และไฟลัมคอร์ดาตา
Characters of animal Kingdom, animal tissue, growth development and reproduction, classification of animal; Phylum Protozoa, Phylum Polifera, Phylum Cnidaria, Phylum Plathyhelminthes, Phylum Nematoda, Phylum Mollusca, Phylum
Annelida, Phylum Arthopoda, Phylum Echinodermata and Phylum Chordata.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47