เมนูหลัก

สศ353การจัดการอาหารสัตว์
Animal Feed Management
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, อาหารสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ16:00-18:00AT 1203112C301218W    
  พุธ18:00-21:00AT 1308112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของอาหารสัตว์ การรักษาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารพิษที่เกิดจากเชื้อราในอาหารสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์ การจัดการโรงงานผสมอาหารสัตว์ แมลงศัตรูอาหารสัตว์ มีการศึกษานอกสถานที่

The importance of animal feed, the quality of feedstuffs, toxins in feedstuffs caused by fungus, toxins in animal feed, quality inspection of feedstuffs, the feed formulation, feed mill management, feed inspection, field trips

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47