เมนูหลัก

ชว460การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย
Waste Treatment and Utilization
สังกัดวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว330 และ ชว350 หรือ
ชว330 และ ชว350 หรือ
ชว330 และ ชว350 หรือ
ชว330 และ ชว350
รายวิชาต่อเนื่อง:ชว465
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00TBA(วิทย์)105C25241W    
  อังคาร13:00-16:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  02 จันทร์08:00-10:00TBA(วิทย์)105C25223W    
  ศุกร์13:00-16:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 แพร่
  01 อังคาร10:00-12:00N107:811811C15123W    
  อังคาร15:00-18:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 3
เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 4
11-9-2
1-1-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N107:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการมลพิษทางอากาศจากชุมชนและอุตสาหกรรม การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต

Wastewater treatment, solid waste management, municipal and industrial air pollution management, waste utilization, waste reduction from production process.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47