เมนูหลัก

สศ403อาหารและการให้อาหารสุกร
Swine Feeds and Feeding
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลิตสุกร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สศ200 หรือ
สศ200 หรือ
สศ200
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ500, สศ501, สศ502, สศ502, สศ503, สศ503, สศ504, สศ504, สศ505, สศ505, สศ506, สศ506, สศ507, สศ521, สศ522, สศ523, สศ524
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:00AT 1203112C40382W    
  พฤหัสบดี10:00-11:00AT 1203112C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab 1508112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาระบบท่อทางเดินอาหารสุกร การย่อยและการดูดซึมอาหารพวกคาร์โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ความต้องการพลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ และไวตามิน ประเภทของอาหาร การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของอาหาร
ระบบการให้อาหารสุกร ความเป็นพิษของอาหาร การคิดคำนวณสูตรอาหารสำหรับสุกร ประเภทและอายุต่างๆ
Principles of pig gastrointestinal tract, digestion and absorption of nutrients such as carbohydrate, fat and protein, chemical changes associated with feed utilization, requirements for energy, protein, vitamins, minerals, type of feed,
analysis and evaluation of feed, pig feeding system, toxicity of feed, feed formulation for swine of different types and age
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47