เมนูหลัก

ทพ200เทคโนโลยีการผลิตพืช
Crop Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว100 หรือ
ชว100
รายวิชาต่อเนื่อง:ทพ303, ทพ308, ทพ310, ทพ311, ทพ312, ทพ320, ทพ320, ทพ322, ทพ330, ทพ330, ทพ331, ทพ333, ทพ333, ทพ364, ทพ403, ทพ434, ทพ445, ทพ480, ทพ483
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00FP102:813813C20191W    
  จันทร์16:00-19:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 220-19-1
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N102:811
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-17:00403716C25241W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00ฟาร์มเทคฯพืช708L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 1 ขึ้นไป
25-13-12
25-10-15
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การจำแนกชนิดของพืช ถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ของพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แหล่งปลูกที่สำคัญ บทบาท ความสำคัญ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
การจัดระบบการปลูกพืช การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย การคัดเลือกพันธุ์ปลูก การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ การปลูกและการดูแลรักษา รวมทั้งวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
Classification of plant, origin, distribution of plant, botanical characteristics, favorable environment, important source plantation, role, emphasis, the current situation of problem and improvement on economic plant production, factors that
affect plant growth, crop management systems, the use of technology on managing land, water, fertilizer, selection of plant species, several methods for plant propagation, planting and
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47