เมนูหลัก

ทพ364ระบบการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มเชิงการค้า
Commercial Farming Systems and Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทพ200
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00FP101:813813C30273W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-27-0
สอบกลางภาค: 13 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
การจัดการฟาร์มเชิงการค้า โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิต การวางแผนการผลิตพืช และการตลาดพืช การจัดการด้านแผนตลาด การศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตพืช ศึกษานอกสถานที่โดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร์มพืชที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติงานฟาร์มในฟาร์มพืช
ของทางมหาวิทยาลัย
Commercial farm management, study on the structure of production, planning for crop production, and marketing, management plan market, study on innovation related manufacturing industry plants, field trip, practice in university farm.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47