เมนูหลัก

ทอ461การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation of Food
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ทอ563
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-10:00115 : 801801C21192W    
  ศุกร์09:00-10:00115 : 801801C      
  อังคาร13:00-16:00PL01804L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 418-18-0
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2559 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 811 ห้อง N202:811
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N107:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความสำคัญของการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึก ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการวัดผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบความชอบและการยอมรับการทดสอบเชิงพรรณนา
การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบชิม การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้แผนการทดลองแบบต่างๆ
Importance of sensory evaluation of food, sensory attributes and the way we perceive them, factors influencing sensory verdicts, measuring responses, difference tests, affective tests, descriptive analysis techniques,
selection and training of panel members, experimental designs for sensory evaluation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47