เมนูหลัก

สก453ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Population and Agriculture Natural Resources, and Environment
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00กุหลาบอินทจักร111C45369W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษต 4 ปี ชั้นปีที่ 2
Course Description
โครงสร้างทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่มีต่อนโยบาย โครงการและกิจกรรมของการพัฒนา ในด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ
ของนโยบาย โครงการและกิจกรรมของการพัฒนาที่มีต่อประชากรทั้งโครงสร้างประชากรและคุณภาพชีวิตของประชากร
Population structure, population structure changing, impact of population structure changing to the policies, projects, and activities of development in term of agriculture, natural resource and environment.
Impact of policies, projects and activities of development to the population structure and quality of life.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47