เมนูหลัก

ทพ403การผลิตพืชแบบอินทรีย์
Organic Crops Production
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทพ200
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:00FP101:813813C30273W    
  พฤหัสบดี16:00-17:00FP101:813813C      
  พฤหัสบดี17:00-20:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-27-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความสำคัญและความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน วิธีการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการด้านพันธุ์พืช ดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Importance and needs of the current world market, organic crop production methods to comply with the condition and environment, The management of soil, water, fertilizer, pests, harvesting, and post-harvest management to organic
certification standards by the Department of Agriculture or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47